Anpassning till klimatförändringar i risk- och sårbarhetsanalyser på kommunal nivå, underlag för fortsatt arbete

Författare:

 • Karin Mossberg Sonnek
 • Anna Lindberg
 • Johan Lindgren

Publiceringsdatum: 2008-01-18

Rapportnummer: FOI-R--2412--SE

Sidor: 95

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • klimat
 • klimatförändring
 • anpassning
 • risk
 • sårbarhet
 • risk- och sårbarhetsanalys
 • kommuner
 • climate
 • climate change
 • adaptability
 • vulnerability
 • risk- and vulnerability analysis
 • municipalities

Sammanfattning

Risk- och sårbarhetsanalyser på kommunal nivå är till för att öka kommunernas förmåga att hantera kriser och minska sårbarheten i samhället. Risk- och sårbarhetsanalyserna är en lämplig utgångspunkt för att diskutera hur kommunala verksamheter påverkas av ett förändrat klimat och hur effekterna av klimatförändringarna kan mildras genom olika anpassningsåtgärder. I rapporten presenterar vi fyra metoder: ROSA, MVA, IBERO och Car Dun AB. Alla yra metoderna är utvecklade för att användas som stöd i de kommunala risk- och sårbarhetsanalyserna. Vi presenterar också fem internationella ramverk som är framtagna av organisationerna UNDP, USAID, UKCIP, C-CIARN och CSIRO för att hjälpa beslutsfattare och handläggare att anpassa sina verksamheter till ett förändrat klimat. Tillsammans bildar dessa beskrivningar ett underlag för det fortsatta arbetet inom projektet Climatools med att ta fram verktyg som kan användas av kommunerna för klimatanpassning. I rapporten diskuterar vi också begreppen risk, sårbarhet och anpassning och hur internationella analyser för anpassningen till klimatförändringar har förändrats under de senaste åren.