Civil-Military Aspects of Effectiveness in Peace Support Operations

Författare:

  • Robert Egnell

Publiceringsdatum: 2008-03-13

Rapportnummer: FOI-R--2480--SE

Sidor: 42

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Rapporten analyserar hur olika strukturer och former av cicil-militära relationer på strategisk nivå påverkar effektiviteten i internationella insatser. Att omsätta säkerhetspolitiska mål till ett militärt maktinstrument kapabelt att bidra till att uppnå dessa mål är en förhandling över civil-militära gränser på strategisk nivå. Den civil-militära strukturen och kulturen påverkar därmed det militära instrumentets kapacitet, vilket i sin tur påverkar försvarsmaktens effektiivitet inom internationella insatser. Denna typ av civil-militär påverkan på effektivitet kallas i rapporten indirekt påverkan. Den civil-militära gränsytan måste emellertid även fungera som en effektiv länk i den operativa orderkedjan under pågående insatser. På den strategiska nivån analyseras konfliktområdet, de operativa målen formuleras, och resurser fördelas. Detta medför att den civil-militära strukturen och kulturen har en tydlig direkt påverkan på den militära effektiviteten inom internationella insatser. Slutsatsen är att det krävs ökad integrering inom den civil-militära gränsytan, vilket innebär närmare strukturellt samarbete och samordning mellan de relevanta departementen och myndigheterna inom internationell krishantering. Syftet med sådan integrering är dels att skapa de strukturer som krävs för att på ett effektivt sätt leda olika myndigheter mot gemensamma mål i insatsområdet. Dels att öka den ömsesidiga kunskapen och förståelsen för motparter och samarbetspartner på andra departement och myndigheter, och därigenom underlätta samordning och samarbete över dessa gränser. Genom dessa strukturella och kulturella förändringar inom den civil-militära gränsytan på den strategiska nivån kan ökad effektivitet i insatsområdet uppnås genom bättre samordning av diplomatiska, ekonomiska och militära resurser mot gemensamma politiska mål.