Afrikanska Utmaningar - Perspektiv på FN:s, EU:s och AU:s säkerhetspolitiska arbete

Författare:

  • Nima Damidez
  • Magnus Norell
  • Karl Sörenson

Publiceringsdatum: 2008-03-28

Rapportnummer: FOI-R--2487--SE

Sidor: 65

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Denna rapports huvussakliga syfte är att ge svenska department och myndigheter en grundläggande bild av internationella och nationella aktörers arbete och kapacitet att möta icke-statligt politiskt våld på den afrikanska kontinenten. Rappoten ger en översiktlig summering av den säkerhetspolitiska situationen i Nord-, Väst-, Central- och Östafrika, (inklusive Afrikas horn) och södra Afrika för att sedan försöka identifiera olika internationella organisationers arbete för att möta säkerhetspolitiska problem, särskilt icke-statligt politiskt våld. Det är huvudsakligen FN:s, EU:s och AU:s arbete som studeras, men visst utrymme ges även de regionala afrikanska organisationernas verksamhet vad avser kontraterrorism. Rapporten ger även en statistisk överblick rörande FN:s växande budget och utökade åtaganden, samt ställer detta i relation till de hot som kan riktas mot internationell trupp i Afrika.