EU- Russian partnership to reduce bio-threats and fight disease outbreaks

Författare:

  • Roger Roffey

Publiceringsdatum: 2008-04-08

Rapportnummer: FOI-R--2493--SE

Sidor: 102

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Studien beskriver hur ett förbättrat samarbete kan uppnås mellan EU och Ryssland liksom stater i Östeuropa och Centralasien. Sedan lång tid har samarbete förekommit inom flera områden samt när det gäller icke-spridning från det forna sovjetiska biologiska vapenprogrammet. En genomgång görs av s.k. hotreducerande program inom det biologiska området. Dessa behöver breddas och tänkbara åtgärder för att uppnå det från EUs sida diskuteras.Genom ett aktivare samarbete med internationella partners kan en ökad effektivitet och integration uppnås i systemen för de globala nätverken för övervakning av infektionssjukdomar och för den biologiska beredskapen för alla berörda. Förslagsvis kan "centres of excellence" för samverkan inom krishantering, biologisk beredskap, utveckling av diagnostik, medicinskt skydd och utbildning inom biologiskt skydd och säkerhet samt till stöd för epidemiologisk övervakning skapas. Ett angeläget område med potential för givande samarbete kan vara studier av hur de förväntade klimatförändringarna på 5-30 års sikt kan komma att inverka på mönstret av infektionssjukdomar i de europeiska delarna av Ryssland, Ukraina och Vitryssland liksom i grannländer inom EU samt de risker som det kan innebära. Uppmuntra införandet av internationellt accepterade riktlinjer för biologiskt skydd och säkerhet inom Ryssland och de Östeuropeiska och Centralasiatiska länder då de är nödvändiga för utländska investeringar och för främjandet av en skydds- och säkerhetskultur. Ett annat område kan vara gemensamma program när det gäller skydd och beredskap mot bioterrorism. Gemensamma satsningar inom bioteknik under förutsättning att Ryssland kan skapa en företagsvänlig miljö för sådana. Ryssland har mycket att bidra med i samarbeten men då krävs att Ryssland arbetar som en aktiv partner. Denna rapport utgör också en uppdatering av tidigare arbete inom området och kan utgöra ett bakgrundsmaterial inför det svenska ordförandeskapet inom EU 2009.