Användartest LKS nr 5

Författare:

 • Magdalena Hammervik
 • Magnus Sparf
 • Martin Castor
 • Peter Berggren
 • Peter Klum
 • Lars Tydén

Publiceringsdatum: 2008-06-10

Rapportnummer: FOI-R--2505--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ledningskrigföring
 • ledningsförmåga
 • demonstrator
 • telekrig
 • nätverksoperationer
 • informationsoperationer
 • människa system interaktion
 • värdering
 • MSI
 • LKS
 • CNO.

Sammanfattning

FOI utvecklar på uppdrag av FMV en demonstrator som en del i utvecklingen av ledningskrigföringssimulator, LKS. Syftet är att kunna visualisera effekter av ledningskrigföring på ledningsförmåga. Föreliggande rapport beskriver det femte experimentet eller användartestet med användare från Försvarsmakten. Experimentet genomfördes med version 3 av LKS-demonstratorn, med några tillägg av nyutvecklad funktionalitet. Upplägget på experimentet liknar till stor del tidigare experiment, och med samma scenario som under experiment fyra. De fyra experimentdeltagarna spelade staben för en insatsstyrka som agerade i ett scenario där uppgiften var att upprätthålla stabilitet i ett insatsområde där aktiviteten hos en irreguljär styrka resulterade i ett antal incidenter som staben måste hantera. De två styrkorna hade tillgång olika typer av medel och motmedel för telekrigföring (EW/TK) och nätverksoperationer (CNO). Beteendevetenskaplig datainsamling genomfördes vilken syftade till att testa om och hur ledningsförmåga kan mätas. Datamängden är för liten för att kunna dra generella slutsatser om ledningsförmåga och enbart exempel på hur data kan se ut presenteras i rapporten. Detta eftersom experimentets huvudsyfte var att samla in erfarenheter som underlag till fortsatt utveckling av scenario, experimentdesign och datainsamling.