Användartest LKS nr 6 och 7

Författare:

 • Peter Berggren
 • Magdalena Hammervik
 • Peter Klum
 • Lars Eriksson
 • Martin Castor
 • Patrik Lif
 • Hanna Andersson
 • Lars Tydén

Publiceringsdatum: 2009-02-27

Rapportnummer: FOI-R--2583--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ledningskrigföring
 • ledningsförmåga
 • demonstrator
 • telekrig
 • nätverksoperationer
 • informationsoperationer
 • människa-system interaktion
 • värdering
 • MSI
 • LKS
 • CNO

Sammanfattning

FOI utvecklar på uppdrag av FMV en demonstrator som en del i utvecklingen av ledningskrigföringssimulator (LKS). Syftet med LKS är att kunna påvisa och visualisera konkreta effekter av ledningskrigföring på ledningsförmåga. Föreliggande rapport beskriver det sjätte och sjunde experimentet med användare från Försvarsmakten. Experimenten genomfördes med version 4 av demonstrator LKS, vilken innehåller ny funktionalitet gentemot tidigare versioner, bl.a. med utökade möjligheter till nätverksoperationer, simulering av mobiltelefoni och visualisering av sociala nätverk. Upplägget på experimenten liknar till stor del tidigare experiment, men med ett modifierat scenario och omfattande incidenter vilka inbjuder till användandet av den nya funktionaliteten. Användarna, eller försökspersonerna i experimenten, utgjorde staben för en insatsstyrka och agerade i ett scenario där uppgiften var att upprätthålla stabilitet i insatsområde där irreguljär styrkas aktiviteter resulterade i incidenterna. Stab och irreguljär styrka hade tillgång till olika typer av ledningskrigföring genom medel och motmedel för telekrigföring (EW/Tk) och operationer i datornätverk (CNO). Datainsamling genomfördes med syftet att utröna om och hur ledningsförmåga kan mätas. I experiment 6 prövades särskilt de nya funktionerna och experimentell design och metodik. I experiment 7 genomfördes en mer fullödig datainsamling för att närmare kunna utröna om mätmetoderna fångar begreppet "ledningsförmåga" och om ledningsförmåga i sin tur påverkas av ledningskrigföringen. Analyserna av data indikerar att ledningsförmåga kan fångas av mätmetoderna och att ledningskrigföringen kan påverka ledningsförmåga. Kritiska aspekter av mätning av ledningsförmåga, för utvecklingen av demonstrator LKS, är att rätt stabskompetenser ingår och att stabens träning i användande av demonstratorn tillåter att en tillräckligt hög färdighetsnivå uppnås.