Energy and Security: Future-oriented studies for the Swedish Armed Forces

Författare:

 • Malin Östensson
 • Daniel K Jonsson
 • Roger Magnusson
 • Karl Henrik Dreborg

Publiceringsdatum: 2009-02-02

Rapportnummer: FOI-R--2637--SE

Sidor: 184

Skriven på: Other

Nyckelord:

 • energi
 • säkerhet
 • miljö
 • drivmedel
 • scenarier
 • omvärldsanalys
 • Försvarsmakten
 • försvarsplanering
 • säkerhetspolitik
 • klimatförändringar

Sammanfattning

Ett tongivande inslag i de mänskliga konflikternas historia är kampen om naturresurser.Det glbala spelet kring energiresurserna håller på att intensifieras, vilket har uppenbara säkerhetspolitiska konsekvenser. De fossila energiråvarorna är koncentrerade till ett begränsat antal platser på jorden och de klimatförändringar som kol, olja och gas bidrar till medför ytterligare enb intrikat säkerhetsdimension. Energi är en strategisk fråga med många bottnar - det handlar till exempel inte bara om att planera för och säkra den egna energiförsörjningen utan också om att förstå och ha beredskap inför omvärldsförändringar liksom hur de kan komma att bemötas av olika aktörer.. Detta kan dels påverka Sveriges och EU:s utrikes- och säkerhetspolitik liksomenergisäkerhet, dels innebära förändringar i den internationella säkerhetsordningen liksom uppkomsten av nya konfliktmönster. Strävan efter att minska den sårbarhet som förknippas med beroendet av krympande oljeresurser, liksom att minska klimat- och miljöpåverkan, medför att den globala energiförsörjningen på sikt står inför stora förändringar. Betydelsen av allt detta för svenskt försvar har hittills endast analyserats i begränsad omfattning. Rapporten utgör ett underlag till Försvarsmaktens långsiktiga planering; dels hur förändringar i den globala energiförsörjningen kan innebära nya utmaningar, hotbilder, krav och uppgifter för Försvarsmakten, dels vilka för- och nackdelar som kan förknippas med olika framtida energilösningar för Försvarsmaktens egen verksamhet, avseende främst drivmedel och kraftförsörjning under insats.