Ledningssystem - demonstration och värdering av teknik och metodik. Slutrapport

Författare:

  • Tomas Gundmark
  • Eva Dalberg
  • Pontus Svenson
  • David Lindgren
  • Per Grahn
  • Sara Linder
  • Anders Hansson
  • Birgitta Kylesten

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2645--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att koordinera en samlad demonstration av resultat från flera forskningsprojekt och värdera dessa med avseende på nyttan för Försvarsmaktens ledningssystem. Projekten är samtliga finansierade inom ramen för FM FoT-satsningar på såväl FOI som FHS. I denna rapport beskrivs upplägget för hela demonstrationen och vad som visades av de deltagande projekten. Vidare redovisas resultatet av värderingen. Upplägget av demonstrationen präglades av FM önskemål att forskningen inom sensor- och ledningsområdena skall inriktas mot en gemensam lägesbild. Vi valde att utgå från ett av FM välkänt och utvecklat scenario, nämligen Bogaland. Det väsentliga för vårt ändamål var förekomsten av två konkurrerande fraktioner varav den ena finansieras genom brottslig verksamhet. Hela scenariot utspelas i och omkring den fiktiva staden Norradishu. Utrustning från FHS flexibla ledningslaboratoriet användes för presentation av de olika forskningsprojektens resultat. Värderingen genomfördes med hjälp av en enkät kompletterat med en diskussion. I allmänhet uppfattades upplägget med en samlad scenariobaserad demonstration som mycket instruktivt och värt att upprepas. De flesta forskningsresultaten bedömdes ha stor potential att bidra till utvecklingen av Försvarsmakten. De största hindren mot detta ansågs vara ekonomiska.