Styrande och styrda - Reflektioner över Styrutredningens betänkande

Författare:

  • Mikael Wiklund

Publiceringsdatum: 2009-02-10

Rapportnummer: FOI-R--2684--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • effektivitet
  • resultatstyrning
  • myndigheter
  • styrproblematik
  • organisationsteori
  • regleringsbrev
  • instruktion
  • budgetprocessen
  • strategisk analys

Sammanfattning

Denna rapport innehåller resonemang, analyser och reflektioner rörande frågor som rör regeringens styrning av sin förvaltning. Rapporten bygger på en genomgång av och reflektioner över SOU 2007:75, Att styra staten - regeringen styr sin förvaltning, som är ett betänkande av den så kallade styrutredningen. Den problembild som presenterats av utredningen utgör en bra och djupgående analys samt sammanfattar på ett grundligt sätt styrproblematiken i relationen mellan regeringen och dess myndigheter. Dock så kommer utredningens betänkande till korta i frågan om att belysa problemen från ett politiskt perspektiv - utgångspunkten är myndigheternas upplevda situation. Därav följer att de lösningar som föreslås ofta handlar om att av formalisera processer och förflytta makt från departement och regering till myndigheterna. Denna rapport konstaterar att betänkandet inte på ett tillräckligt sätt har beskrivit konsekvenserna av de långtgående förändringar som föreslås, dessutom uppfattas lösningarna utgå från en allt för snäv syn på formaliserade processer som de viktigaste orsakerna till de problem som observeras.