Identifiering och förändringsindikering av sensordata via vattenmärkning

Författare:

  • K-G Stenborg
  • Magnus Herberthson
  • Gustav Haapalahti

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2699--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Vattenmärke
  • vattenmärkning
  • vattenstämpel
  • digital signatur
  • watermark
  • watermarking

Sammanfattning

Sensordata som innehåller ljud, bild och video inom olika frekvensområden är viktiga, och kommer i framtiden vara ännu mer betydelsefulla, inom försvaret. Vattenmärkning (Watermarking) är en metod som kan användas för att bädda in information i sensordata. Efter inbäddningen skall det inte finnas någon perceptuell skillnad mellan originaldata och den sensordata som fått ett vattenmärke. Detta vattenmärke kan vid ett senare tillfälle utvinnas ur sensordatan och användas för olika säkerhetstillämpningar. I denna rapport går vi djupare in på två av dessa tillämpningar: 1. Identifiering - Ett vattenmärke bäddas in robust i sensordatan och innehåller viktig information som till exempel sensor-id, tidpunkt, sensorinställningar, GPS-positionering och copyrightuppgifter. Anledningen till att sådan information sparas i ett vattenmärke och inte i en header är att det blir svårare att i efterhand manipulera informationen. Dessutom följer informationen alltid med även efter formatbyten och andra omvandlingar så att viktiga uppgifter inte riskeras att förloras. 2. Förändringsindikation - För digitala sensordata finns det inget negativ som kan användas för att påvisa hur originaldata såg ut. Därför finns det risk för att medvetna manipuleringar eller omedvetna förändringar av sensordata medför att felaktigt grundade beslut fattas. Genom att använda så kallade bräckliga vattenmärken går det avgöra om sensordata har blivit förändrat eller ej. Vissa sådana metoder kan dessutom upptäcka inom vilka områden som till exempel en bild har blivit förändrad och några metoder kan även delvis återskapa originalinformationen i dessa områden. Denna rapport går först igenom grunderna för vattenmärkning och studerar sedan vad som tidigare gjorts inom de båda tillämpningsområderna. Ett scenario med övervakningskameror runt ett skyddsområde används för att illustrera hur vattenmärkning på olika sätt kan användas för att öka säkerheten.