Extrema väderhändelser i Skåne. Pressklipp 2003-2007

Författare:

  • Annika Carlsson-Kanyama

Publiceringsdatum: 2009-02-10

Rapportnummer: FOI-R--2708--SE

Sidor: 64

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • klimatförändring
  • anpassning
  • extrema väderhändelser
  • lokal klimateffektprofil

Sammanfattning

Vi har gått igenom vad Skånes lokaltidningar skrivit om konsekvenserna av extrema väderhändelser under år 2003-2007. Syftet har varit att pröva det första steget i en metod som på svenska kan kallas för en lokal klimateffektprofil (Local Climate Impact Profile). Metoden har tagits fram i Storbritannien för att bland annat kartlägga samhällets sårbarheter för extrema väderhändelser i dag och i framtiden, då klimatet har förändrats. Utifrån denna kunskap kan man ta beslut om anpassningsåtgärder. Pressgenomgången resulterade i 147 tidningsartiklar som ger en bild av sårbarheter för extrema väderhändelser i Skåne. Artiklarna behandlar blåst, skyfall, värmebölja och torka, åska, väder kring nollgraderspunkten samt en del övriga väderhändelser. Vissa händelser beskrivs mer frekvent än andra. Artiklarna om blåst och skyfall är till exempel fler än artiklarna om värmebölja och torka. En rad aktörer drabbas, alltifrån privatpersoner och företag till den offentliga sektorn. I framtiden kommer både skyfall och värmeböljor att bli vanligare och intensivare, och samhället behöver förbereda sig för detta. Vi rekommenderar därför att arbetet med lokala klimateffektprofiler fortsätter. Samarbete med regionala och lokala aktörer bör då ske. En lokal klimateffektprofil bör också kunna kompletteras med andra verktyg för klimatanpassning, såsom socioekonomiska scenarier och kostnads- och nyttoanalyser.