The Joint Africa-EU Strategy - A Study of the Peace and Security Partnership

Författare:

  • Camilla Elowson

Publiceringsdatum: 2009-04-15

Rapportnummer: FOI-R--2736--SE

Sidor: 97

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • EU
  • AU
  • EU-Afrikastrategin
  • fred och säkerhet
  • fredsfrämjande insatser
  • EU-ordförandeskapet
  • APSA
  • Amani Africa

Sammanfattning

Denna rapport, skriven inom ramen för Afrikaprojektet vid FOI, analyserar området fred och säkerhet i den gemensamma EU-Afrikastrategin från 2007. Rapporten är indelad i två delar, där den första behandlar bakgrund, innehåll och nuvarande status avseende partnerskapet mellan EU och Afrika på området. Utgångspunkten är den handlingsplan som finns för att implementera strategin, särskilt för de prioriterade aktivitetsområdena 1. förbättrad dialog när det gäller utmaningar avseende fred och säkerhet, 2. operationalisering av den afrikanska arkitekturen för fred och säkerhet (APSA), samt 3. förutsägbar finansiering av afrikanska fredsfrämjande insatser Den andra delen analyserar några av de centrala initiativen i handlingsplanen, såsom Amani Africa och stöd till afrikanska utbildningscentra samt olika försök att etablera finansieringsinstrument för afrikanska fredsfrämjande insatser. EU-ländernas varierande förhållningssätt till strategin - där somliga har valt att vara aktiva parter och andra passiva observatörer - har visat sig vara ett problem för dess implementering. En anledning till detta är osäkerhet och tveksamhet råder avseende de institutionella arrangemangen för partnerskapet. Därutöver finns det hos enskilda EU-länder bristande resurser, engagemang och kännedom om innehållet i och bakgrunden till strategin. Likartade problem finns på den afrikanska sidan, vilket ytterligare försvårar implementering. Rapporten belyser viktiga områden i EU-Afrikastrategin som Sverige bör följa före och under EU-ordförandeskapet hösten 2009. Beredskap bör bl a finnas för att omhänderta de prioriterade initiativ som redan har en färdig handlingsplan. Därutöver är det viktigt att Sverige utnyttjar de möjligheter som ordförandeskapet ger när det gäller svenska profilfrågor på området fred och säkerhet.