Effects of simulator training - motivating factors

Författare:

 • Staffan Nählinder
 • Per-Anders Oskarsson
 • Björn Lindahl
 • Johan Hedström
 • Peter Berggren

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2926--SE

Sidor: 41

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Simulatorträning
 • transfer
 • av
 • träning
 • fidelity
 • motivation

Sammanfattning

Försvarsmakten använder en stor mängt av olika simulatorer för utbildning, träning och utvärdering. För att öka träningseffektiviteten borde erfarenheter från datorspel kunna användas. Projektets målsättning är därför att skapa och bidra med kunskap avseende hur erfarenheter från dataspel kan användas för ökad träningseffekt vid simulatorträning. Först ges en teoretisk bakgrund, där olika synpunkter på simulator träning diskuteras. Exempelvis transfer of training, feedback och fidelity. Detta följs av en redogörelse av de aktiviteter som projektet har genomfört under året. Flera studier avseende simulatorträning har genomförts: Stridsvagn 122 simulator, Stridsfordon 90 simulator, Aktiv sonar simulator, Flightbook - flygsimulator, ACES - flygsimulator och MCM Wargaming - en stabsövning avseende ledning av ett internationellt minröjningsuppdrag. En studie avseende motiverande faktorer vid datorspel har också genomförts. Erfarenheter från två konferenser redovisas. Visa aktiviteter har, eller kommer att, presenteras separat. I dessa fall ges en kortare sammanfattning och referens till den separata publikationen. Resultaten tyder på positiva träningseffekter vid simulatorträning. I två av studierna skattade deltagarna simulatorträningens effekt på deras prestation i verkligheten och på inlärning högre än vad de skattade hur väl simulatorn efterliknade det verkliga systemet (dvs. fidelity). Detta tyder på att hög fidelity inte är nödvändigt för positiva träningseffekter. Deltagarna i simulatorstudierna hade överlag en mycket positiv inställning till simulatorträning. Flera ansåg att simulatorträningen var både motiverande och rolig. I två av studierna önskade sig deltagarna något mer simulatorträning än vad de fick.