Metadata för objekt- och tjänstebaserad säkerhet

Författare:

 • Henrik Karlzén

Publiceringsdatum: 2010-05-20

Rapportnummer: FOI-R--2974--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • metadata
 • säkerhet
 • objektbaserad
 • tjänstebaserad
 • UDDI
 • WSDL
 • Dublin
 • Core
 • XML
 • autogenerering
 • sökmotorer
 • webbtjänster
 • SOA
 • SOAP
 • RDF
 • PICS
 • POWDER
 • W3C
 • meta-taggar
 • keyword stuffing
 • DCMES
 • DCMI
 • interoperabilitet
 • linked data
 • semantiska webben
 • Web 3 0

Sammanfattning

Idag finns mängder av data tillgänglig för både den enskilde individen liksom olika typer av organisationer. För att göra datan mer lätthanterlig finns ett behov av att rubricera och kategorisera den, vilket görs av metadata. Användningsområdena för det senare är mycket vida även inom det delområde, datoriserad metadata, som är denna rapports huvudsakliga ämne. Rapporten är en sammanställning av en litteraturstudie och beskriver bland annat viktiga standarder för publicering, indexering samt kommunikation av metadata såsom Dublin Core (DC), Web Services Description Language (WSDL), SOAP, Universal Description Discovery and Integration (UDDI) samt Platform for Internet Content Selection (PICS). Dessutom redogör rapporten för påverkande faktorer för framtagandet av en modell för metadata samt vilka hjälpverktyg som existerar för att exempelvis automatisera skapandet av metadata, samt de senares brister. Förslag på framtida projekt och arbeten inom området samt tips på frågeställningar, angående hur metadatamodellernas allmängiltighet ska behållas utan att göra avkall på de beskrivande och informativa delarna, ges. Slutligen diskuteras även vissa säkerhetsaspekter såsom vad metadatan avslöjar om datan samt hur metadata kan missbrukas.