Strategisk utblick 2010: Säkerhetspolitisk nattorientering?

Författare:

 • Madelene Lindström
 • Niklas Granholm

Publiceringsdatum: 2010-07-02

Rapportnummer: FOI-R--2975--SE

Sidor: 93

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Afghanistan
 • Afrika
 • Afrikanska unionen
 • Asien
 • Arktis
 • bistånd
 • cybersäkerhet
 • cyberkrigföring
 • Danmark
 • ekonomi
 • finanskris
 • försvarspolitik
 • Grönland
 • internationella insatser
 • Iran
 • Island
 • Jemen
 • Kina
 • Korea
 • Mellanöstern
 • Nato
 • Norden
 • PRT
 • Ryssland
 • Sverige
 • säkerhetspolitik
 • utveckling
 • USA
 • utrikespolitik

Sammanfattning

Syftet med FOI.s årliga Strategiska utblick är att bidra till den strategiska diskussionen i Sverige. Studien är framåtblickande och uppmärksammar trender och möjliga konsekvenser på en rad geografiska och tematiska områden. Enskilt och tillsammans ger bidragen en rad olika perspektiv på viktiga utvecklingstendenser som kan komma att förändra och påverka Sveriges säkerhetspolitiska och strategiska sammanhang. Studien pekar på genomgripande strategiska förändringar som leder till en accelerande geostrategisk förskjutning från väst till öst. Förändringarna manifesteras till exempel genom global ekonomisk kris, allt påtagligare klimatförändringar, snabb teknologisk utveckling och fortsatta utmaningar från icke-statliga aktörer. Förändringarna växelverkar på ett sätt vi inte kan förutse fullt ut, vilket gör utfallsrummet brett. Vi vet inte vilken värld detta kommer att leda till, men vi kan vara säkra på att bli överraskade. De samtidiga och snabba förändringarna ger en dynamik som kommer att få omfattande konsekvenser på global nivå. Omfördelning av makt och resurser förändrar de politiska, ekonomiska och militära förutsättningarna och därmed spelreglerna i det internationella systemet. föreliggande studie är ett bidrag för att bättre förstå hur dessa utmaningar kan komma att se ut.