Projektlägesrapport 2010. Dynamisk duellsimulering telekrig

Författare:

 • Lars Tyden
 • Per Brännström
 • Hanna Lindell
 • Peter Klum
 • Torbjörn Härje
 • Ragnar Hammarqvist
 • Linus Hilding
 • Mattias Verona
 • Leif Festin
 • Calle Rosenquist

Publiceringsdatum: 2010-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3068--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Simulering
 • telekrig
 • elektrooptik (EO)
 • radar
 • kommunikation
 • HLA
 • federation
 • EWSim
 • EWPlan
 • IR
 • HDR .

Sammanfattning

Rapporten beskriver verksamhet som genomförts inom projektet Dynamisk duellsimulering telekrig under 2010. Projektet är treårigt och bedrivs inom forsknings och teknikutvecklingsområde Telekrig från 2009 till och med 2011. Projektet använder och vidareutvecklar ramverket EWSim (Electronic Warfare Simulation interface model) för distribuerade telekrigssimuleringar till vilket modeller integrerats och nyutvecklats. Ramverket består av tre delar: *Scenarioplanering och konfiguration (NetScene) där olika plattformar (t.ex. stridsvagnar och helikoptrar) konfigureras med olika komponenter (t.ex. sensorer och vapen). Dessutom kan räckviddsberäkningar utföras. *Dynamisk duell, där i ett scenario ingående delar interagerar i en simulerad miljö. Den simulerade tiden kan gå i realtid, snabbare än realtid eller långsammare än realtid. *Utvärdering, där dueller kan återuppspelas och loggade data analyseras. Ramverket möjliggör att komplexa scenarier kan utvärderas i dueller där radar optronik och kommunikation ingår samtidigt och då speciellt med bäring på telekrig. En helt ny kartmodul har skapats som vi valt att kalla Map3D. Det nya kartmodulen skiljer sig från det gamla genom att tillåta enklare koppling till externa motorer och 3D täckningsdiagram samt spår i 3D kan nu visas och editeras. Det internationella samverkansprojeket EW COMARMS, som projektet drivit i syfte att se om det är möjligt att definiera en modulär hård- och mjukvaruarkitektur för telekrigsimulering har avslutats under året. Det som talar mycket emot en fortsättning i European Defence Agency -regin är den mycket tröga processen med budget och bemanning som gör det svårt att få till ett projekt under dessa former vilket alla tycks vara överens om. Vi har under året lagt till funktionalitet så att man direkt från en Global Positioning System (GPS) kan se sin position i kartan och dessutom skapa ett målspår detta kan även göras för data som erhålls från Automatic Identification System (AIS). Radarmåls signaturen och IR-målssignaturn har förbättrats och kan nu definieras via tabellslagning i en signaturtabell och har bland annat använts under den årligen återkommande övning som luftvärnet och flyget genomför kallad FOCUS. Algoritmer och metodik för att med signalstyrkemätande mottagare beräkna en position för en sändare med okänd uteffekt har utvecklats. Den algoritm som valts för att hitta maximum i den kombinerade sannolikhetsfördelningen är ett s.k. partikelfilter. I samverkan med projektet framtida behov inom VMS har ett arbete påbörjats där EWSim används för modellering av ett generisk VMS. Även radar-signalspaninssystem skall kunna vara en del i det generiska VMS, med samverkande sensorer. Under året en metodik för att använda bildbehandling med hög dynamik upplösning i (Hardware In The Loop) HWIL-simuleringar utvecklats. Tillämpningsområdet som undersökts har varit HWIL-simuleringar med en mjukvarumodell för simulering av en IR-målsökarens elektrooptiska delar som retikel optik och sensor med en högupplöst HDR-2D bild av scenen som indata. De verktyg som utvecklas i projektet är baserade på egen kod samt öppen källkod (t.ex. programvara utgiven under LGPL licens) vilket innebär att det inte finns några licenskostnader för att distribuera programvarorna inom FM. Därmed kan distribution av programmen ske betydligt enklare än om de vore licensberoende. Dessutom ger det frihet att laborera och kontrollera hela systemet vilket är mycket bra att kunna göra i denna typ av projekt.