Framtida ledningscentraler - slutrapport

Författare:

  • Jiri Trnka
  • Mats Persson
  • Pontus Hörling
  • Susanna Nilsson
  • Henrik Artman

Publiceringsdatum: 2011-09-26

Rapportnummer: FOI-R--3256--SE

Sidor: 84

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Ledningscentraler
  • utformning
  • påverkansfaktorer
  • erfarenheter
  • aktuell forskning

Sammanfattning

Denna rapport redovisar projektet "FM framtida ledningscentraler". Syftet med rapporten är att skapa ett underlag för att stödja utformning av FM ledningscentraler genom att kartlägga aktuell forskning och sammanställa erfarenheter inom området ledningscentraler samt att ta fram de faktorer som kan påverka utformning av ledningscentraler på medellång till lång sikt. Resultatet från arbetet baseras på en övergripande analytisk strategi, bestående av litteraturstudie, kartläggning av militära FoU-projekt, workshop med inriktning på ledningscentraler i Sverige, analys av utvalda ledningscentraler i Sverige och utomlands samt intervjuer med fokus på FM ledningscentraler. Denna rapport omfattar inte ledningsmetodik, annat än i den omfattningen att det direkt påverkar utformning av ledningscentraler. De identifierade påverkansfaktorerna beskrivs och diskuteras inom fyra temaområden: utformning av flerrumslösningar, arbetsmiljö och ergonomi, tekniska hjälpmedel och förändringshantering. Utifrån resultatet görs en reflektion kring den genomförda analysen och de identifierade påverkansfaktorerna som skapar en grund för FM att ta fram beslutsunderlag för att utforma framtida FM ledningscentraler.