Från ax till limpa - en beskrivning av sju användarstudier för informationsfusion

Författare:

  • Birgitta Kylesten

Publiceringsdatum: 2011-12-23

Rapportnummer: FOI-R--3281--SE

Sidor: 57

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Metod
  • beslutsstödssystem
  • beslutsfattande

Sammanfattning

Denna rapport är en sammanfattning av alla de metoder som använts (Johansson och Kylesten, 2005; Johansson, och Kylesten, 2006; Berggren m.fl., 2007; Nilsson, et al., 2008; Berggren och Kylesten, 2008; Berggren m.fl., 2008; Svenson, 2008; Svenson, m.fl., 2009, plus en för sista studien vars resultat levererats direkt till FM) i en spiralformad utvecklingsprocess för att utforma beslutsstödet som fått namnet Impactorium. Syftet är att ge en samlad redogörelse för de metoder som använts och växt fram i en samverkansprocess mellan flera discipliner, Human Factors, Informationsfusion och Tekniksystemutveckling. Dessutom påvisar rapporten vilken effekt erfarenheterna har haft för genomförandet av en studie med metoden Persona (användarprofiler). Impactorium har tagits fram inom Försvarsmaktens FoT-projekt "Situationsbehov- och hotanalys för bg 2011". Projektet startade för att utveckla och värdera konceptprototyper för användarstödd informationshantering, lägesbildskonstruktion och hotanalys för asymmetrisk krigföring och framtida BG:s behov. Mottagare av forskningsresultaten var för MUST, FMKE, UndSäkC och INS J2. För att säkerställa forskningens relevans har det varit viktigt att fånga upp FMs erfarenheter från internationella insatser, som innebär erfarenhet av att lösa uppgifter i komplicerade miljöer, där beslutsstödet är tänkt att användas. Metoderna som beskrivs i denna rapport visar till del hur detta uppnåtts.