Mikrovågssystem för 3D-markspaning - Sammanfattning och tillämpningar

Författare:

 • Per Grahn
 • Anders Nelander
 • Andreas Gustafsson

Publiceringsdatum: 2011-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3322--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • 3D-SAR
 • MIMO
 • utglesade
 • gruppantenner
 • multifunktion
 • AESA
 • PESA
 • UAV
 • energisnåla
 • kompakta
 • urbana miljöer
 • internationella insatser
 • radar
 • sensorer

Sammanfattning

Vilka nya förmågor tillför 3D-avbildande och multifunktionell radar för att lokalisera, klassificera och få verkansverifiering mot markmål i svår miljö? Det är den övergripande frågeställningen för projektet Mikrovågssystem för 3D-markspaning. Projektet har pågått under 2009-2011 och har studerat området på flera fronter med målsättning att forska kring möjligheterna och nyttan med vertikal 3D-SAR och multifunktionella mikrovågssystem. Teknikerna förväntas på olika sätt bidra till att möta kravbilden från exempelvis styrkor i internationella insatser som numera vanligen opererar i urbana miljöer. 3D-SAR bidrar med en förenklad informationsinhämtning och en ökad uppdateringstakt av lägesbilden medan flexibla multifunktionssystem med allväders-kapacitet är ett attraktivt alternativ då antalet sensorer som förbanden kan medföra från Sverige är begränsat. För plattformar där tillgången på utrymme, lastförmåga och energiförsörjning är starkt begränsad, exempelvis för små UAV:er, bedömer vi att multifunktionssensorer är speciellt attraktiva. Projektet medfinansierar flera andra projekt, vilket har bidragit till ett stort mervärde för projektet då vi inte bara får en utökad verksamhet inom respektive område, men även tillgång till nya kontaktnät och får ta del av den nya kunskapen i samarbetsprojekten. Vi ser detta som ett mycket bra led för att upprätthålla och utveckla vår kompetens inom de områden där vi verkar. Dessutom finns det exempel då kostnader för exempelvis mjuk- och hårdvara kan delas eller till och med fås helt gratis. Den här rapporten fokuserar på behoven av tekniken och nyttan med systemen. Ett antal typsituationer beskrivs där vi bedömer att nya mikrovågsbaserade sensorer har potential till att underlätta situationen för FM på uppdrag i en insatssituation. Rapporten sammanfattar även vår forskning inom området och våra tekniska framsteg under perioden 2009-2011.