Bistatisk SAR för urban miljö, slutrapport

Författare:

  • Lars Ulander

Publiceringsdatum: 2011-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3341--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • radar
  • SAR
  • bistatisk
  • markspaning

Sammanfattning

Forskningsprojektet Bistatisk SAR för urban miljö har under perioden 2009-2011 studerat och undersökt ett avbildande system för markspaning som bygger på två samverkande radarsystem med sändare och mottagare på olika plattformar. SAR ("Synthetic Aperture Radar") används för att generera högupplösande radarbilder av marken och har i projektet generaliserats till bistatiska geometrier. Projektet har inom ramen för ett bilateralt samarbete med Frankrike utvecklat ett bistatiskt SAR-system och utvärderat det genom praktiska flygförsök med målspel på marken. Rapporten beskriver principerna bakom tekniken och hur den kan användas för markspaning. Både fördelar och nackdelar jämfört med konventionell (monostatisk) SAR-teknik diskuteras. En fördel med bistatisk SAR är att mottagaren är passiv vilket reducerar risken att bli upptäckt och utsatt för motåtgärder. Sändaren, däremot, är utsatt för denna risk men kan placeras på stort avstånd från målområdet. En nackdel med bistatisk SAR som påpekas är att systemet kräver koordinering och synkronisering mellan ingående plattformar vilket måste bemästras i ett operativt sammanhang. Ett viktigt forskningsresultat från projektet är att vi har visat att bistatisk geometri kan utnyttjas för att underlätta målupptäckt. Rapporten ger exempel från urban och skogsklädd terräng. I samarbete med industrin har projektet deltagit i en inledande utveckling av ett radarsystem avsedd för en liten helikopter. Radarsystemet har verifierats på mark och med flygprov. En vidareutveckling av systemet skulle göra det lämpligt som mottagare i ett bistatiskt system. Rapporten diskuterar slutligen behov av framtida forskning inom bistatisk radar med tillämpning på mark-, sjö- och luftspaning.