Humanitär Logistik - Best Practises. Möjliga användningar inom militär logistik

Författare:

  • Fredrik Lind

Publiceringsdatum: 2011-12-30

Rapportnummer: FOI-R--3360--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Humanitär logistik
  • nyckeltal
  • principer
  • best practise
  • förbättringsarbete. Militär logistik

Sammanfattning

Denna rapport är skriven inom ramen för projektet Ledning av logistik som ingår i FoT-område Logistik. Syftet med rapporten är att skapa kunskapsöverföring från humanitär till militär logistik genom att visa hur olika verktyg, processer och metoder används inom humanitär logistik och föreslå vad som eventuellt skulle kunna nyttjas militärt. Fyra olika delområden har studerats: principer, best practise, nyckeltal samt förbättringsarbete. De fyra områdena skall ses som delar av en helhet där alla delar är nödvändiga. Att exempelvis ha tydliga principer och best practises utan fungerande nyckeltal och strukturerat förbättringsarbete är vanligt förekommande vilket medför en risk att det finns manualer och dokument som inte nyttjas i verksamheten. De principer som nyttjas för utformning av strategiska mål bör vara formulerade så att de kan användas vid operativt beslutsfattande. Detta skulle medföra att principer skulle ge stöd i en specifik beslutsituation dvs. principerna stödjer operativt genomförande. Konceptet best practise sträcker sig över alla typer av verksamhet men baserat på genomgången av humanitär logistik, borde FM fokusera på en enkelt kommunicerbar best practise inom förberedandefasen och de tidiga faserna för en insats. Två metoder att nyttja nyckeltal som borde vara lämpliga för tillämpning i FM är anpassade balanced scorecard och Process Performance Managment (PPM). PPM är enklare och bygger på en mer ingående processanalys medan ett balanced scorecard är mer mångfacetterad då flera olika perspektiv kan vägas samman i samma modell. Vilken metod som skall användas är fallberoende. För effektivt förbättringsarbete bör följande tre punkter tas i beaktande: 1. Skapa tydliga drivkrafter till förbättringsarbete bl.a. genom tydlighet kring vad syftet med förbättringar är 2. Ansätt en övergripande struktur för förbättringar, dvs en process för hur arbetet skall bedrivas och med en medvetenhet om hur olika aktiviteter passar in i helheten 3. Efterstäva enkelhet och tydlighet i styrdokument avseende logistikutveckling