Objekt- och tjänstebaserad säkerhet - Slutrapport

Författare:

  • Lars Westerdahl

Publiceringsdatum: 2011-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3361--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • IT-säkerhet
  • Informationssäkerhet
  • Tjänsteorientering

Sammanfattning

Projektet Objekt- och tjänstebaserad säkerhet har undersökt om säkerhetsfunktioner kan erbjudas som tjänster. Syftet med en tjänsteorientering är att skapa flexiblare system vilka lättare och snabbare kan anpassa sig efter nya förhållanden, till exempel när medlemmar i en koalition tillkommer eller lämnar koalitionen. Teknikutvecklingen under projektets gång har varit snabb, vilket har inneburit att en hel del säkerhetsfunktioner i dagsläget kan erbjudas som molntjänster. Ur ett försvarsperspektiv är dock inte publika molntjänster aktuella i nuläget. Däremot kan interna säkerhetsfunktioner mycket väl kunna fungera som tjänster och därmed bidra till en mer konsistent och förutsägbar IT-utveckling. Under projektets gång har begreppet objektbaserad utveckling fått en allt större betydelse. Tjänsteorientering av säkerhetsfunktioner bedöms vara en metod för att sprida ut säkerhetsfunktioner och därmed öka tillgängligheten för informationsobjekt.