Effektivare studieverksamhet - öka nyttan med spel och krigsspel

Författare:

  • Janne Åkerström
  • Göran Bergström
  • Peter Rindstål
  • Erik Nordstrand
  • Peter Hammar

Publiceringsdatum: 2012-05-02

Rapportnummer: FOI-R--3362--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Spel
  • studieverksamhet
  • spelerfarenheter
  • metodstöd

Sammanfattning

Spel är en metod som kan användas för att föra samman olika kompetenser för att dessa gemensamt ska kunna belysa och analysera en komplex frågeställning. Vidare är spel en lämplig metod när man vill fånga yrkeskunskap och professionell expertis som inte enkelt kan uttryckas i ord eller text. Inom ramen för Försvarsmaktens studieverksamhet har spel använts under många år som en viktig metod för att finna svar på de frågeställningar en studie ska försöka besvara. Det har varit och är fortfarande vanligt att studiegrupper får metodstöd av operationsanalytiker från FOI. För dessa är det viktigt att ha kunskaper om hur man bäst använder spel. Författarna har intervjuat ett antal erfarna operationsanalytiker i syfte att kunna samla in deras erfarenheter av att använda spel i studier och föra dessa vidare, dels till mindre spelvana operationsanalytiker, dels till officerare som intresserar sig för studieverksamhet. Författarna har också studerat olika militära metodhandböcker för att få en bild av hur dessa beskriver studier och deras roll i att utveckla Försvarsmakten. Rapporten innehåller en sammanställning av de viktigaste råd som intervjupersonerna har delat med sig, förslag på hur FOI kan förbättra sin förmåga att stödja FM studieverksamhet och avslutas med författarnas egna reflektioner kring detta ämne. Det råd som poängteras mest av intervjupersonerna är att studiegruppen måste ha syfte och mål med ett spel klart för sig innan man påbörjar förberedelserna. I detta ingår att ha bearbetat sina problemformuleringar och att ha klara frågeställningar som ska hanteras under speltillfället. Vidare poängteras även hur viktigt det är med dokumentation och att det är en central aktivitet för operationsanalytiker som deltar som metodstöd. Något som kan konstateras är att det verkar krävs förhållandevis stor erfarenhet för att kunna förbereda och genomföra ett bra spel utan externt stöd, något som såväl Försvarsmakten som FOI bör beakta. Slutligen gör författarna reflektionen att själva förberedelserna för att genomföra ett spel verkar tvinga fram en konkretisering av de problem som ska studeras, vilket leder till att hela studieprocessen blir mer strukturerad. Frågan är om detta är anledningen till spel anses som en så flexibel och användbar metod, även för de mest skilda frågeställningarna.