Slutrapport Verktyg för informationshantering och analys (VIA)

Författare:

  • Christian Mårtenson
  • Pontus Svenson

Publiceringsdatum: 2012-12-10

Rapportnummer: FOI-R--3533--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • informationshantering
  • informationsfusion
  • underrättelseanalys

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar verksamheten och resultaten från FoT-projektet Verktyg för informationshantering och analys (VIA). Projektet har under tre års tid, 2010-2012, bedrivit forskning för att ta fram nya algoritmer, metoder och verktyg för informationsfusion och underrättelseanalys. För att säkerställa relevansen av forskningen har VIA-projektet genomfört ett flertal domänkompetenshöjande aktiviteter parallellt med att en kontinuerlig dialog hållits med intressenter och slutanvändare från FM. En viktig insats har varit en användarstudie där ett antal fiktiva men representativa användarprofiler, så kallade personas, tagits fram baserat på intervjuer med underrättelseanalytiker. Forskningen i projektet kan delas in i tre temaområden. Det första handlar om effektiv hypoteshantering och hur man kan utveckla verktyg som stödjer den analytiska processen. Det andra temaområdet är riktat mot taktisk underrättelsehantering och handlar om hur information bör struktureras för att effektivisera inhämtning och möjliggöra heterogen fusion. Det sista området behandlar text- och nätverksanalys med syftet att snabbare kunna kartlägga trender och hot på internet. Temaområdena hänger nära samman och alla aktiviteter har arbetat med en gemensam teknisk plattform för att möjliggöra enkel integration och återanvändning av implementerade algoritmer och verktyg. Forskningsresultaten består bland annat av ett verktyg för multihypoteshantering, ett verktyg för inmatning av strukturerad information, metoder för fusion av heterogen information, en metod för att identifiera hotaktörer på webben, samt algoritmer för att utföra analys av sociala nätverk baserade på osäker data. Utöver forskningsresultaten har projektet levererat nytta till FM genom kunskapsöverföring i form av rapporter och seminarier, samt genom direktstöd i form av teknisk expertis vid olika arbetsgrupper och företagspresentationer. Under 2013 och framåt kommer flera av metoderna och verktygen att fortsätta att utvecklas, dels inom VIA:s många samarbetsprojekt, dels inom ett nytt FoTprojekt, Stödverktyg för informationsfusion och analys (SIA).