Användning av VBS2 inom Försvarsmakten

Författare:

  • Per-Anders Oskarsson
  • Henrik Allberg
  • Staffan Nählinder
  • Johan Hedström

Publiceringsdatum: 2012-12-21

Rapportnummer: FOI-R--3541--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Datorspel
  • militär träning
  • VBS2
  • after action review

Sammanfattning

Syftet med den här rapporten är att beskriva och analysera användningen av VBS2 för träning vid svenska förband, samt vilka funktioner för återkoppling och feedback som finns och vilka som saknas. De förband inom Försvarsmakten som för närvarande använder VBS2 för träning är Markstridsskolan (MSS), Försvarsmaktens internationella centrum (Swedint), Trängregementet (TrängR) och Hemvärnets stridsskola (HvSS). För att få kunskap om förbandens användning av VBS2 så har projektet samlat in information från officerare och tekniker med ansvar för VBS2- träningen. Samtliga träningsanläggningar förutom HvSS har dessutom besöks. Besöken vid TrängR och Swedint gjordes i samband med genomförande av VBS2-träning, vilket gav insyn i hur övningsverksamheten fungerar. Resultaten visar att förbanden till största delen använder VBS2 för träning av chefer på taktik, ordergivning och kommunikation. För den här träningen så har VBS2 tillräcklig realism och inlärning anses effektiv i detta avseende. Även om VBS2 inte anses lämpad för träning av individuella moment för enskild soldat så ger systemet bra träning i kommunikation och samverkan. VBS2 är överlag lämpat för mängdträning eftersom träningen är kostnadseffektiv jämfört med träning i fält. Vidare så ger återuppselning i VBS2 bra stöd för återkoppling (s.k. After Action Review). För att VBS2-träningen ska bli effektiv så behövs tekniskt stöd och medverkan av instruktörer. Användning av VBS2 för träning av GSS/T i hemmet anses möjlig under förutsättning att soldaterna får tillgång till utrustning, schemalagd tid och stöd från instruktörer på förbanden. Som bakgrund ger rapporten exempel på användning av VBS2 för träning av militära förband, huvudsakligen från amerikanska förband, samt exempel på hur VBS2 används för forskningsändamål.