Försvarets materielinköp och andra statliga myndigheters investeringar - en jämförelse av planering, finansiering och genomförande

Författare:

  • Richard Murray
  • Peter Nordlund
  • Gustaf Salomonsson
  • Ann Lundberg

Publiceringsdatum: 2013-03-01

Rapportnummer: FOI-R--3644--SE

Sidor: 81

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • investeringar
  • statliga myndigheter
  • finansiering
  • planering
  • försvarsmateriel

Sammanfattning

I denna rapport jämförs Försvarsmaktens investeringar, främst i försvarsmateriel, med investeringar i andra statliga myndigheter. I jämförelsen framstår Trafikverket som den myndighet som man kan dra flest paralleller med. Trafikverket är den största investeraren bland statliga myndigheter följt av Försvarsmakten. De flesta andra statliga myndigheter investerar för förhållandevis blygsamma belopp sett till verksamhetens storlek. Rapporten redogör vid sidan av Trafikverket för några av de övriga myndigheter som gör investeringar. Försvarsmakten gör sina investeringar indirekt via en intermediär, den upphandlande myndigheten Försvarets materielverk, istället för direkt av sina leverantörer som de flesta andra myndigheter. Jämförelsen pekar ut planering, finansiering och beslutsunderlag som områden där arbetssätt och erfarenheter från Trafikverket skulle kunna nyttiggöras Försvarsmakten. Exempel på detta är en ökad finansiell flexibilitet i form av ökade möjligheter till anslagssparande och anslagskrediter samt tillgång till andra finansieringsformer än anslag. Planeringsprocessen för trafikverkets investeringar har många inslag som skulle göra den lämpad att studera vid den fortsatta utformningen av planeringsprocesserna inom försvaret. Inte minst avseende långsiktighet och dialog mellan departement och myndighet finns mycket att hämta från Trafikverket och dess planering. Beslutsunderlagen i Trafikverket utgörs ofta av samhällsekonomiska kalkyler där såväl effekter som kostnader värderas i kalkylerna. Både Trafikverket och Försvarsmakten upplever att prisomräkningen av anslagen för att möta pris- och kostnadsutvecklingen för investeringarna inte är tillräcklig.