Invisning med elektronisk karta. Betydelsen av skärmstorlek och tillgänglig tid för invisning

Författare:

 • Per-Anders Oskarsson
 • Björn J E Johansson
 • Jonathan Svensson
 • Charlotte Stenius
 • Henrik Allberg

Publiceringsdatum: 2013-09-23

Rapportnummer: FOI-R--3685--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • invisa riktning
 • peka ut riktning
 • GPS
 • elektronisk karta
 • mental
 • arbetsbelastning
 • spatial lägesuppfattning
 • spatiala test
 • PTSOT

Sammanfattning

Denna rapport redovisar en studie som genomförts med syftet att undersöka betydelsen av displayens storlek och tillgänglig tid för invisning när riktningen till symboler som visas på en elektronisk karta ska pekas ut i terrängen. Det är troligt att enskilda soldater i framtiden kommer att utrustas med någon form av digitalt stöd som omfattar navigationsutrustning där riktningar och positioner till egna enheter/soldater samt hot kan visas. Hur en sådan utrustning ska utformas är ännu inte fastställt och olika föreslagna lösningar varierar avseende displayens storlek, upplösning och beskaffenhet. En större display har fördelen att den ger en tydlig och översiktlig bild, men nackdelen att den är svårare att bära med sig. En mindre display har fördelen att den är lättare att bära med sig, men nackdelen att bilden blir mindre översiktlig och riskerar bli fylld av symboler så att detaljer kan vara svåra att se, vilket kan göra att det oftare blir nödvändigt att zooma i bilden. Tidigare försök har visat att förmågan att göra invisningar med elektronisk karta på en liten display är relativt god när invisningen görs utan tidsbegränsning. I detta försök varierades därför tillgänglig invisningstid för att undersöka hur precisionen påverkades när invisningstiden begränsades. Dessutom undersöktes om precisionen vid invisningarna kunde ökas genom användning av en större display. Studien genomfördes med 16 deltagare som fick göra invisningar i terrängen av symboler som visades på en elektronisk karta. Invisningarna gjordes med två olika displayer, en liten (3,5 tum) och en stor display (9,7 tum). Tillgänglig tid för invisningarna begränsades till 5, 10, 15 och 20 sekunder. Dessutom undersöktes sambandet mellan spatial förmåga, som uppmättes med tre olika vedertagna spatiala test, och precisionen på invisningsuppgiften. Resultaten visade att precisionen med den stora skärmen var signifikant bättre än med den lilla displayen. Skillnaden i precision var dock relativt liten (1,6 grader) och uppväger knappast de praktiska nackdelarna med att hantera en stor display. Tillgänglig tid för invisning påverkade inte precisionen vid invisning för någon av de två displayerna. Tidpress, uppgiftens svårighet och mental arbetsbelastning upplevdes dock som högre när invisningstiden minskades. Det spatiala testet PTSOT visade relativt starkt samband med precision på invisningsuppgiften och i synnerhet för invisningar med den lilla displayen och vid kort tillgänglig invisningstid. Det är sannolikt också dessa förutsättningar som ställer störst krav på spatial förmåga.