Återkoppling från sociala medier vid insatsledning

Författare:

  • Joel Brynielsson
  • Susanna Nilsson
  • Magnus Rosell

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3756--SE

Sidor: 65

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • sociala medier
  • kriskommunikation
  • insatsledning
  • Alert4All.

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar resultaten av en studie genomförd som uppföljning till FOI:s deltagande i EU-projektet Alert4All. Syftet med arbetet är att beskriva hur resultaten från Alert4All kan komma till nytta i en svensk kontext. Inom ramen för Alert4All har FOI utvecklat ett verktyg för att analysera känsloyttringar på sociala medier i samband med kris i allmänhet, och relaterat till utsända krismeddelanden i synnerhet. Den övergripande idén är att erhålla återkoppling relaterat till kriskommunikation. I det större Alert4All-konceptet benämns verktyget "SNM" vilket är en förkortning av "screening of new media". I rapporten återfinns dels en introduktion till SNM-verktyget, dels resultatet av en förstudie där fyra olika målgrupper (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, en länsstyrelse, en kommun och ett Försvarsmaktsförband) har deltagit i en workshop vardera. Målgrupperna arbetar alla med krishantering eller omvärldsbevakning i någon form. Syftet med deras medverkan i studien var att kartlägga vilka behov de har av screeningverktyg i sitt arbete och hur ett eventuellt screeningverktyg bör anpassas till deras behov. Resultatet visar att alla fyra målgrupperna ser potential i det presenterade konceptet och att det finns troliga framtida tillämpningar av SNM-verktyget i en svensk kontext.