Genomförd verksamhet 2013 i projektet Duellsimulering telekrig

Författare:

 • Lars Tyden
 • Hanna Lindell
 • Kjell Andersson
 • Petter Bivall
 • Magnus Dahlberg
 • Linus Hilding
 • Mattias Verona
 • Christer Vigren

Publiceringsdatum: 2014-03-21

Rapportnummer: FOI-R--3762--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Telekrig
 • simulering
 • värdering
 • duell
 • EWSim
 • NetScene
 • Simulink
 • målsökare
 • radar
 • kommunikation
 • elektrooptik
 • HLA Evolved
 • OPEVAL
 • Hkp 16

Sammanfattning

Denna rapport beskriver 2013 års utveckling inom Duellsimulering telekrig, ett forsknings- och teknikutvecklingsprojekt (FoT-projekt), vars syfte är att stödja Försvarsmakten (FM) i utveckling, användning och kravsättning på telekrigsystem och deras totala förmågor. År 2013 har varit projektets andra år och fokus har legat på ytterligare förbättring och vidareutveckling av ramverket Electronic Warfare Simulation Interface Model (EWSim). EWSim är ett system för distribuerad simulering och värdering av telekriginsatser som tagits fram inom tidigare projekt vid FOI. Exempel på övergripande förbättringar av EWSim är: Utveckling av arkitektur med insticksmoduler för modeller skapade i modellerings- och simuleringsverktygen MATLAB/Simulink. Tillgång till modeller skapade i Simulink möjliggör användning av flera detaljerat simulerade hotsystem som därmed kan användas i större scenarier. Förbättrade möjligheter till redigering av schemalagda förändringar över tid genom utveckling av ett Gantt-verktyg. Nya modeller av robotar med elektrooptiska eller radarbaserade målsökare. Nya motmedelsmodeller med biblioteksfunktionalitet mot radarbaserade hot. Behovsanpassade funktionsförbättringar inför och efter stöd till övningar. Ytterligare verksamhet innefattar understöd till Operational Evaluation (OPEVAL) för Helikopter 16 (Blackhawk), samarbete med FoT-projektet VMS Marin miljö och demonstrationer av EWSim i samband med kursverksamhet vid FOI. Projektet har även stöttat FM genom att tillgängliggöra delar av EWSim vid övningar som skett vid Ledningsregementet och Försvarshögkvarteret. Det fortsatta projektet kommer att studera hur standardiserade metoder kan användas för värdering av telekriginsatser i dueller. Vidare modellutveckling kommer även att ske inom radar, radio och elektrooptik (EO). Inom radar innebär detta t.ex. modellering av flervägsutbredning och en vidareutvecklad remsmodell som hanterar dopplerbandbredd. Inom både radar och EO kommer modeller av moderna sjömålsmissiler att färdigställas. I slutet av projektet demonstreras utvecklade verktyg och metodik för telekrigvärdering. Dessa verktyg blir med lämplig metodik ett hjälpmedel vid utveckling av stridsteknik och taktik inför och under framtida telekriginsatser. Den verksamhet som bedrivits under 2013 innebär att projektet fortlöper som planerat mot projektets slutgiltiga mål.