ROAM Slutrapport. Robusta kommunikationer för internationella operationer

Författare:

 • Börje Asp
 • Kia Wiklundh
 • Peter Stenumgaard
 • Patrik Eliardsson
 • Björn Johansson
 • Erik Axell

Publiceringsdatum: 2013-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3790--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Robust trådlös kommunikation
 • marinen
 • internationella operationer
 • radiospektrum
 • frekvenshantering
 • kortvåg
 • värdering.

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar projekt ROAM (Robusta radiokommunikationer för marina internationella operationer) och de aktiviteter som genomförts under perioden 2011-2013. Projektet syftar till att studera kommunikationslösningar som ger hög robusthet mot den dynamik som kännetecknar marina plattformar i internationell miljö. Med robusthet avses tålighet mot exempelvis elektromagnetisk störning, utslagning av infrastrukturen eller förändringar av tillgängligheten för telekommunikation samt förändringar av vågutbredningsförhållanden för radiokommunikation. Studier av effektivt nyttjande av tillgängligt frekvensspektrum speciellt för kortvåg för att, i varje situation, uppnå bästa möjliga robusthet, har varit centralt i projektet. Projektet har fokuserat på att upprätthålla en väl avvägd balans mellan forskningskvalitet och relevans. Såväl vetenskaplig publicering som kontinuerlig samverkan med kundrepresentanter i olika frågor har prioriterats. Forskningen i projektet har framförallt studerat vinsterna med att ta hänsyn till den lokala störningsmiljön för att göra ett så bra frekvensval som möjligt för kortvågskommunikation. Slutsatsen är att om den lokala störningsmiljön vägs in vid frekvensvalet fås prestandaförbättringar som gör att datatakten kan ökas och tidsfördröjningarna minskas. Om situationen är sådan att det är stora störningsproblem ombord på fartygen kan avsevärda vinster göras. Inom projektet har två värderingar genomförts; effekten av satkombortfall vid en internationell mission i Adenviken samt användande av STANAG 4691 - MARLIN på HF. Syftet med dessa har varit att värdera kommunikationslösningarna för att få en uppfattning om hur robusta dessa systemlösningar är på såväl djup teknisk nivå som hög ledningsnivå. Som ett led i att kontinuerligt säkerställa projektresultatens relevans och ge direktnytta till försvarsmakten har ett begränsat expertstöd avseende aktuella robusthetsfrågor för radiosystem på marina plattformar utförts. En expertstödsuppgift per projektår har genomförts; mätningar på VHF/UHF-antenner på HMS Carlskrona, införande av HFradio i helikopter 15 samt en populärvetenskaplig skrift om möjligheter och begränsningar med satellit- och kortvågskommunikation. Under hösten alla tre projektåren har en tvådagars workshop genomförts i Karlskrona med 50-80 deltagare varje gång. Målet med workshopen har varit att skapa ett årligt återkommande forum för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan forskning och specifika marinoperativa behov avseende transmissions- och kommunikationslösningar.