Robust kommunikation, cybersäkerhet och artificiell intelligens för säkerhet i RPAS

Författare:

  • Erik Axell
  • Magnus Jändel
  • David Lindahl
  • Sara Linder
  • Ioana Rodhe
  • Lars Westerdahl

Publiceringsdatum: 2014-04-15

Rapportnummer: FOI-R--3825--SE

Sidor: 69

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • RPAS
  • Robust kommunikation
  • Cybersäkerhet
  • Autonomi

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar resultatet av det första årets arbete om informationssäkerhet i projektet Obemannade farkoster och cyberhot inom FoT temaområde Autonoma farkoster för territorialövervakning. Fokus är på fjärrstyrda farkoster för territorialövervakning i ett tjugoårsperspektiv. Vi analyserar robust kommunikation för styrning, sensordata och trafikledning och kartlägger grundläggande förutsättningar för att upprätthålla samband. En översiktlig analys pekar på att det kan vara svårt att kontinuerligt fjärrstyra en farkost som utsätts för en kompetent telekrigsinsats långt ute i operations-området. Navigationsdata från satelliter är också mycket lätt att störa ut. Cybersäkerhet analyseras med utgångspunkt från hur sårbarheter uppstår i ett livscykelperspektiv och vilka grundläggande förmågor som kan förväntas från olika typer av motståndare. Exempel på cyberangrepp mot obemannade farkoster analyseras och en grundläggande hotanalys genomförs. Vi visar hur artificiell intelligens i systemet kan utnyttjas för att bygga robust säkerhet mot cyberangrepp. Speciellt studeras hur en autonom övervakare ombord på farkosten kan upptäcka angrepp på olika systemnivåer och ingripa i nödlägen då operatören inte kan kontrollera situationen.