Utvärdering av MSB:s arbete i Mali: MSB:s stöd till OCHA och UNMAS

Författare:

  • Emma Skeppström

Publiceringsdatum: 2014-11-05

Rapportnummer: FOI-R--3946--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • humanitärt bistånd
  • Mali
  • MSB
  • OCHA
  • UNMAS
  • utvärdering

Sammanfattning

Syftet med föreliggande utvärdering är att förse MSB med lärdomar från två av dess insatser i Mali. MSB har stöttat OCHA genom att upprätta kontor i staden Mopti samt har på uppdrag av UNMAS utbildat maliska humanitära ammunitionsröjare och genomfört röjningsarbete. Den övergripande utvärderingsfrågan är i vilken utsträckning FN:s arbete har påverkats av det stöd som MSB gett? Som ett led i att besvara denna fråga undersöks om insatserna uppfyller de uppsatta målen, vilken långsiktig effekt insatserna har haft samt insatsernas relevans. Utvärderingen använder en skala från negativ eller ingen påverkan till stor påverkan för att värdera insatserna. Då jämställdhet och miljö är frågor som ska beaktas i alla MSB:s insatser behandlas också i vilken utsträckning som insatserna arbetat med dessa aspekter. För stödet till OCHA gäller att målen har uppfyllts, att insatsen var relevant men att det finns en uppenbar risk att stödet inte får en långsiktig effekt. Insatsen har påverkat FN men kan inte sägas ha haft stor påverkan på grund av att den långsiktiga effekten är oklar. För stödet till UNMAS gäller att målen delvis uppfyllts, att insatsen haft viss långsiktig effekt och att stödet varit relevant. Insatsen har haft stor påverkan på FN:s arbete. Att insatserna bedöms ha haft stor påverkan trots att målen inte uppfyllts beror på att den mottagande parten anser att de fått det stöd som efterfrågats samt att det finns en långsiktig effekt. Vad gäller arbetet med jämställdhet och miljöintegrering så har det varit närvarande under förberedelserna men bristfälligt i den genomförda verksamheten.