Slutrapport: Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering - Värdering av spaningsförmågan för UAV-system

Författare:

 • Fredrik Näsström
 • Jonas Allvar
 • David Bergström
 • Robert Forsgren
 • Per Grahn
 • Johan Hedström
 • Morgan Ulvklo

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3993--SE

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Värdering
 • sensorsystem
 • simulering
 • modellering
 • obemannade system

Sammanfattning

Projektet SIMSENS (Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering) har i upp-gift att vidareutveckla metodik att värdera sensorsystem. Vid värdering av sensor-system behövs en bra värderingsmetod som kan ta hänsyn till olika faktorer som: sensorsystemet, taktik, miljö, ekonomi, människa-system-interaktion, utbildning, etc. I denna studie har vi utgått från en metod som kallas för COAT/TVS-metoden och vidareutvecklat metoden och verktyg för sensorvärdering. För att testa den vidareutvecklade värderingsmetoden och verktygen har ett till-lämpningsexempel studerats. Tillämpningsexemplet som vi har valt handlar om att värdera förmågan för tre relativt olika UAV-system i två olika scenarier. För att öppet kunna diskutera metoder och verktyg har vi valt att arbeta med enbart öppen information. UAV-systemen som har studerats i värderingen kan skilja sig något från de verkliga UAV-systemen, eftersom data i vissa fall har saknats. I dessa fall har rimliga världen istället antagits och använts. Projektet har även haft i uppgift att utveckla en simuleringsmiljö för värdering av sensorsystem. Simuleringsmiljön som vidareutvecklas för detta är MSSLab (Mul-tiSensorSimuleringsLab). I simuleringsmiljön kan olika sensorer simuleras i olika miljöer, väderförhållanden och tidpunkter. Simuleringsmiljön har använts vid vär-deringen av UAV-systemen för att simulera sensorer i de olika scenarierna. För att kunna göra högkvalitativa simuleringar av sensorsystem krävs att alla simule-ringsmodeller som t.ex. terrängmodeller, målobjekt, materialklassificering, scen-simulering och sensormodeller är av hög kvalité. I detta kvalitetsarbete ingår veri-fiering av sensorsimuleringar mot mätningar och mätresultat som ett mycket viktigt arbete.