RPAS och cybersäkerhet

Författare:

  • David Lindahl
  • Lars Westerdahl

Publiceringsdatum: 2015-02-17

Rapportnummer: FOI-R--4046--SE

Sidor: 67

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • RPAS
  • Cybersäkerhet
  • Samverkande system
  • Cyberangrepp
  • Cyberkrig
  • Scenarion
  • Spelkort.

Sammanfattning

Användningen av fjärrstyrda flygplan är något som ökat stort under de senaste 10-15 åren. Den militära nyttan har varit stor, främst inom spanings- och underrättelseområdet. Ett system för att kontrollera fjärrstyrda flygplan (eng. Remotely Piloted Aircraft System, RPAS) består av flera delsystem som måste samverka. Dessa delsystem hanteras huvudsakligen inom Försvarsmakten men civila delsystem och aktörer kommer i framtiden sannolikt även att ingå när RPAS introduceras i kontrollerat luftrum. Denna rapport undersöker hur cyberangrepp kan påverka fjärrstyrda flygplan och då främst ur ett cyberfysiskt perspektiv, det vill säga där instruktioner från en dator omvandlas till en fysisk påverkan av flygplanet. Även en undersökning av hur fjärrstyrda flygplan kan samverka med varandra och omkringliggande system på sikt har genomförts. Resultaten av de båda undersökningarna visar på behovet av att se cybersäkerhet för RPAS som en helhet, där alla system som kommer i kontakt med flygplanet eller operatörsplatsen ingår, även icke-militära. I rapporten presenteras även underlag till spelkort för cyberangrepp mot RPAS.