Strid med system i samverkan- Teknisk förstudie

Författare:

 • Erik Berglund
 • Anders Hansson
 • Peter J Johansson
 • Tommy Johansson
 • Björn Larsson
 • Jonas Nygårds

Publiceringsdatum: 2015-02-19

Rapportnummer: FOI-R--4055--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • System av system
 • sensorfusion
 • datalänkar
 • styrda vapen
 • nätverk

Sammanfattning

Strid med system i samverkan avser en specifik teknik där sensor-, lednings- och verkanskomponenter samverkar och ger möjlighet till långräckviddig bekämpning med en effektökning som ger ett trendskifte på stridsteknisk nivå med behov av operativa och taktiska anpassningar. Strid med system i samverkan finns i högsta grad operativt framförallt i USA, som har drivit en systematisk och obruten utveckling sedan konceptet lanserades i mitten av 1990-talet. Konceptet har avsevärt ökat den operativa effekten. Huvudkomponenterna kan sägas vara sensorer, länkar, system för fusion av sensordata och vapen med lång räckvidd försedda med datalänk. Strid med system i samverkan är ett teknikutvecklingsområde i perspektivplaneringen för Försvarsmakten. För att stödja studien GEM 141404S Strid med system i samverkan Luft, Sjö, Mark, som startade under hösten 2014 och för att ge underlag för planeringen av det kommande temaområdet, har Försvarsmakten beställt en teknikstudie från FOI. I teknikstudien som redovisas i denna rapport görs en inledande översikt av vilka krav som ställs på måldata och informationsöverföring. I teknikstudien har uppgiften begränsats till att behandla en tillfällig koppling av sensorer, länkar och styrda vapen för bekämpning av luftmål och sjömål (ej undervatten). Den genomgång av kunskapsläget vid FOI som gjorts i denna studie pekar på goda kunskaper inom de flesta områden. Dock finns det några områden där kunskaperna behöver fördjupas. Detta gäller speciellt mer sensornära fusion som kräver överföring av stora mängder data via länkar med begränsad förmåga, samt hur det tillfälliga nätverket av sensorer, plattformar och vapen dynamiskt skall konfigureras för att få högsta effekt. Denna dynamiska konfiguration av nätverket är i högsta grad en taktisk och operativ fråga där det tekniska nätverket skall stödja de mänskliga operatörerna på bästa sätt