Informationssäkerhetsegenskaper - Avvägningar och prioriteringar

Författare:

  • Amund Gudmundson Hunstad

Publiceringsdatum: 2016-12-21

Rapportnummer: FOI-R--4341--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Informationssäkerhet
  • informationssäkerhetsegenskaper
  • konfidentialitet
  • sekretess
  • riktighet
  • tillgänglighet
  • säkerhetsfunktioner
  • säkerhetsskyddslag

Sammanfattning

Informationssäkerhetsegenskapen sekretess har en framträdande roll inom Försvarsmakten, medan egenskaperna riktighet och tillgänglighet inte har getts motsvarande utrymme. Behov av att beakta riktighet och tillgänglighet lyfts återkommande, men sekretessens framträdande roll kvarstår. Denna rapport identifierar övergripande och bakomliggande prioriteringar för att beskriva hur andra informationssäkerhetsegenskaper än sekretess ges utrymme och hanteras inom Försvarsmakten. Syftet är att därigenom påvisa möjliga avvägningar för att nå bästa möjliga balans mellan informationssäkerhetsegenskaperna. I rapporten presenteras begreppsutvecklingen inom informationssäkerhetsområdet. Därefter presenteras två tänkta fall för att illustrera att sekretess, riktighet och tillgänglighet till betydande grad betraktas som oberoende aspekter med separata hanteringssätt, vilket presumtivt är kritiskt och allvarligt. En behovsbild avseende olika perspektiv på informationssäkerhetsegenskaperna inom Försvarsmakten redovisas, likaså hur de olika egenskaperna ger avtryck i centrala styrande dokument. Studien drar som slutsats att sammanvägning av olika behovsbilder inom Försvarsmaktens verksamhetsplanering respektive operativa verksamhet har potential att ge bättre balans mellan sekretess, riktighet och tillgänglighet. Riktighets- och tillgänglighetsaspekterna bör ge tydligare avtryck i för Försvarsmakten centrala styrande dokument. Säkerhets- och riskanalyser, som åskådliggör nytta med olika informationssystem och -tjänster och identifierar risker, möjliggör eftersträvade avvägningar för att nå bästa möjliga balans mellan informationssäkerhetsegenskaperna.