Fem dimensioner av tröskelförsvar

Författare:

  • Robert Dalsjö

Publiceringsdatum: 2017-10-31

Rapportnummer: FOI-R--4458--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • försvarspolitik
  • försvarsplanering
  • säkerhetspolitik
  • begrepp
  • begreppsanalys
  • tröskel
  • tröskelförsvar
  • tröskelförmåga
  • avskräckning

Sammanfattning

Studien fokuserar på de betydelser som det i försvarssammanhang och i olika styrdokument vanligt förekommande ordet "tröskel" kan ha. Syftet är att klarlägga möjliga betydelser och dimensioner av tröskelbegreppet för att skapa konceptuell klarhet och en begreppsapparat som kan vara till hjälp vid överväganden om möjliga konkreta åtgärder för att öka svensk tröskelförmåga. Trots att termen på senare tid har blivit mycket vanlig i olika styrdokument och kan ses som något av ett modeord så verkar det inte finnas samsyn om vad det betyder eller hur det ska tolkas. Studiens utgångspunkt är främst två uppmärksammade FOI-studier om svenskt tröskelförsvar, samt andra relevanta dokument. Från denna grund utforskas sedan olika möjliga tolkningar av begreppet, varpå ett analytiskt ramverk skisseras innehållande olika underbetydelser av termen tröskel. Studiens huvudresultat är att likhetstecken inte bör sättas mellan begreppen "tröskel" och "avskräckning" trots att detta ofta görs. I stället är det mer fruktbart att se tröskelbegreppet som innehållandes fem överlappande dimensioner: avskräckning, försvar/hinder, markör, larmklocka och snubbeltråd.