Telekonflikt - Sammanfattning 2017

Författare:

 • Patrik Eliardsson
 • Mikael Alexandersson
 • Sara Örn Tengstrand
 • Peter Stenumgaard
 • Johan Hedström
 • Björn Lindahl
 • Sara Linder
 • Karina Fors
 • Kia Wiklundh

Publiceringsdatum: 2018-03-05

Rapportnummer: FOI-R--4532--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • telekonflikter
 • EMC
 • GENESIS
 • detektionssystem
 • RF-Oculus.

Sammanfattning

Telekonflikter är ett begrepp för de problem som uppstår då andra nyttosignaler och oavsiktliga elektromagnetiska störningar negativt påverkar mottagningen hos ett kommunikationssystem. Militära plattformar består vanligtvis av ett flertal elektriska utrustningar och radiosystem på en liten yta, och risken för telekonflikter är därför stor. Telekonflikter leder till en försämrad förmåga hos sambandssystemen och kan i förlängningen påverka de militära förbandens förmåga. I följande rapport sammanfattas delar av det arbete som utförts under året inom FOIs telekonfliktsprojekt. Arbetet består av flera olika delar, men syftar alla till att hantera de bekymmer som uppstår vid telekonflikter. Rapporten sammanfattar arbete och resultat kring: 1. Ny funktionalitet i telekonfliktsverktyget GENESIS, 2. Metod för att identifiera dominant störningskälla, 3. Utveckling av portabelt störningsmätsystem, 4. Metod för att mäta störningsmiljön i frekvensband där sporadiska radiosändningar sker, samt slutligen 5. Effekten från smalbandig störning mot OFDM-system. Rapporten presenterar bland annat en ny metod, med en så kallad total ICF (Impulsiveness Correction Factor), för att kunna göra beräkningar på en interferensmiljö som består av flera störningskällor, som kan vara allt från impulsaktiga till AWGN-lika (AWGN - additive white Gaussian noise). Metoden kan också användas för att avgöra vilken störningskälla som är mest skadlig för ett kommunikationssystem. Rapporten beskriver också FOIs utvecklade detektionssystem, RF-Oculus, som kan användas för att detektera störningar, främst på så kallade tysta frekvensband som GPS-bandet. Här visas också hur systemet kan kompletteras med en metod för att mäta störningsmiljön i frekvensband som sporadiskt används för radiosändningar. Slutligen visas på vilket sätt OFDM-system (OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplex) påverkas av smalbandiga och bredbandiga störningar. OFDM är vanligt förekommande bland annat i mobiltelefonistandarder och i standarder för trådlösa nät. Resultaten visar att ett OFDM-system är väsentligt mera känsligt mot en smalbandig störning än för bredbandigt AWGN då de har samma medeleffekt. Detta är viktigt att beakta vid systemdesign och när nya gränsvärden för tillåten emission ska utvecklas.