Artificiell Intelligens för Militärt Beslutsstöd

Författare:

  • Johan Schubert

Publiceringsdatum: 2018-02-26

Rapportnummer: FOI-R--4552--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Artificiell intelligens
  • maskininlärning
  • neurala nätverk

Sammanfattning

I den här rapporten ger vi en översikt över metoder och tillämpningar med artificiell intelligens för militärt beslutsstöd. Fokus ligger på de taktiska och operativa nivåerna. Tillämpningar finns inom analys av stora mängder spaningsdata, underrättelsedata m.m., samt inom stöd till planering och genomförande av operationer på taktisk och operativ nivå. Analysen baserar sig på öppna publikationer i den vetenskapliga litteraturen inom området artificiell intelligens för militärt beslutsstöd och tillhörande delområden som maskininlärning och djupinlärning. Analysen är grupperad i tre delområden: (i) deskriptivt beslutsstöd, (ii) prediktivt beslutsstöd, och (iii) preskriptivt beslutsstöd. Dessa tre områden svarar på frågor av typen: (i) vad är läget, (ii) vad kommer att hända, och (iii) vilka handlingsalternativ har jag och hur ska jag agera? Studien bygger på Horizon Scanning-sökningar som inkluderar minst en av de vetenskapliga termerna artificial intelligence, machine learning eller deep learning i kombination med minst en av de militära termerna military, defense och command and control. Sökningarna har gjorts med hjälp av FOIs datorverktyg HSTOOL. En slutsats från studien är att artificiell intelligens idag kommer starkt på alla fronter. Artificiell intelligens omfattar många olika metodiker; automatiskt resonerande för att dra slutsatser och ge rekommendationer, approximativt resonerande för att hantera osäker information, och maskininlärning för att låta datorn lära sig själv från exempel eller från feed-back från datoriserade spel eller simuleringssystem. Allra hetast inom artificiell intelligens är maskininlärning, och speciellt djupinlärning. Att endast använda maskininlärning kommer dock inte att vara tillräckligt som metod för militärt beslutsstöd. Det är nödvändigt att ta resultaten från maskininlärning och inkludera dem i de beslutsstödssystem som interagerar med information från automatiskt och approximativt resonerande och informationsfusion. De sammanlagda resultaten sammanställs och presenteras för beslutsfattarna. Det vi bör förvänta oss under nästa decennium är ett mycket stort antal framgångsrika tillämpningar av AI inom många olika avgränsade tillämpningsområden i såväl den civila som militära världen. För den militära sektorn gäller att nyttan med artificiell intelligens är att leverera ett avgörande stöd när tiden är alltför knapp, eller när antalet valmöjligheter är alltför stort för att människor ska kunna analysera alla handlingsalternativ.