Övergripande studie - Åtgärder i olika stadier för att säkerställa radioprestanda

Författare:

  • Tore Lindgren
  • Börje Asp
  • Karina Fors
  • Sara Linder
  • Kia Wiklundh

Publiceringsdatum: 2018-05-07

Rapportnummer: FOI-R--4570--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • samexistens
  • integration
  • störskydd
  • störtålighet
  • telekonflikter

Sammanfattning

Militära plattformar är ofta bestyckade med flera olika radiosystem på liten yta, vilket skapar en stor risk för att de olika systemen stör varandra. Problemen förstärks ytterligare av den frekvensbrist som råder på de för militären tillgängliga frekvensbanden. För att säkerställa att radiosystem ska kunna samexistera utan prestandaförsämringar krävs hänsynstagande till övriga radiosystem och den miljö radiosystemet ska användas i. I detta arbete definieras de problem som ligger till grund för svårigheterna att säkerställa samexistens mellan radiosystemen. Problemet beskrivs som helhet och bryts sedan ner till ett antal problemställningar som behöver omhändertas vid upphandling, integration på plattform, åtgärdsförslag och användning för att säkerställa att systemen kan samexistera. Rapporten består även av en översiktlig sammanställning av vilka frekvensband som används för Försvarsmaktens radiosystem idag, för- och nackdelar samt vilka frekvensområden som är möjliga att använda på sikt. För att åstadkomma samexistens mellan radiosystem krävs planering och åtgärder i tidiga skeden då ett radiosystem ska införskaffas eller integreras på en plattform. Genom ett strukturerat angreppssätt och medvetenhet i tidiga skeden kan problemen delvis förebyggas, vilket gör att kostnader för sena åtgärder kan hållas nere och att radiosystemen fungerar bättre. Slutsatsen är att det behövs riktlinjer som kan användas bland annat vid kravställning av radioteknik, antennlösning och hur dessa bör integreras på plattformar, inrättande av ett antal aktiviteter i tidiga skeden och inrättande av en samfunktionsansvarig som har i uppgift att bevaka integrationen av radiosystem och andra emitterande system på plattformar. Vidare finns behov av utbildning för både användare och produktledare för att ge kunskap om vilka konsekvenser som bristfällig systemintegration kan leda till, samt handfasta rekommendationer som innefattar funktionssäkerhet och EMC-aspekter. Metoder bör även finnas för hur man hanterar situationer då sambandet inte fungerar konfliktfritt Slutligen bör det påpekas att den faktor som idag starkt påverkar svårigheten till samexistens mellan radiosystem är bristen på frekvenser. Den faktiska frekvenstillgången är avgörande för möjligheten till störskydd mot avsiktlig störning, att radiosystemen ska kunna samexistera. Den begränsade frekvenstillgången avgör därmed den faktiska kommunikationsräckvidden och -tillgängligheten. Därför är det viktigt att försäkra sig om tillgången till frekvenser redan vid upphandlingen av radiosystemen.