NCS3 - Förstudie Fjärrvärme

Författare:

  • Christian Valassi
  • Lars Westerdahl
  • Amund Gudmundson Hunstad

Publiceringsdatum: 2019-03-27

Rapportnummer: FOI-R--4738--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Informationssäkerhet

Nyckelord:

  • Fjärrvärme
  • industriella informations- och styrsystem
  • industriella kontrollsystem.

Sammanfattning

Målet med denna rapport är att beskriva de utmaningar som fjärrvärmebranschen står inför inom en tre till fem års period. Här avses främst tekniska utmaningar avseende industriella informations- och styrsystem men även ekonomiska och juridiska utmaningar. För att nå detta mål genomfördes två informationsinsamlingar under studien. Inledningsvis studerades litteratur i syfte att beskriva branschen som helhet avseende teknik, lagar och regleringar samt övergripande ekonomi. Därefter genomfördes en intervjuserie med respondenter från olika berörda områden inom branschen samt akademiska forskare. Resultatet av den kombinerade informationsinsamlingen visar att fjärrvärme är ett robust och resilient alternativ för produktion och distribution av värme, men även att det finns ett antal kritiska beroenden till externa aktörer, exempelvis för tillförsel av el, vatten och bränsle. Resultatet visar att det i nuläget inte existerar någon omfattande hotbild mot fjärrvärmen som bransch. Bidragande orsaker till detta är att avbrott i fjärrvärme endast får lokala konsekvenser för den stad eller ort som den påverkade produktionsanläggningen ansvarar för. Ett angrepp mot exemeplvis produktion eller distribution av el får sannolikt långt större konsekvenser då detta kan påverka en hel region, eller större delar av landet. Ett sådant angrepp påverkar dock även fjärrvärme indirekt då det finns ett stort elberoende. Säkerhetsmässigt finns en tydlig skillnad mellan driftsäkerhet och informationssäkerhet. Generellt finns det en god beredskap och rutiner gällande fysisk säkerhet på fjärrvärmeanläggningar. Informationssäkerhetsmässigt präglas branschen i stort, som många andra energisektorer, fortfarande av en tradition av isolering och ett fokus på safety snarare än security. Informationssäkerhet är för branschen ett relativt nytt område som först nu, efter storskaliga angrepp och incidenter mot andra branscher, börjar att prioriteras. För framtiden förutspås ett fortsatt fokus på energieffektivisering, konkurrenssituation och lönsamhet där fjärde generationens fjärrvärme i kombination med Smart Grid väntas bli viktiga faktorer.