Elektromagnetiska hot mot trådlösa system - En studie av incidenter, möjliga hot och åtgärder

Författare:

  • Anders Odell
  • Erik Zouave
  • Margarita Jaitner

Publiceringsdatum: 2020-05-18

Rapportnummer: FOI-R--4838--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Informationssäkerhet

Nyckelord:

  • Elektromagnetiska hot
  • trådlösa system
  • cyberfysiska system

Sammanfattning

Denna studie har utförts av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och utgör ett stöd i arbetet med att höja det nationella medvetandet om elektromagnetiska hot mot cyberfysiska system. Studien presenterar kortfattat hotbilden mot samhällsviktig verksamhet och ger exempel på både avsiktliga och oavsiktliga störningar i Sverige. Den redogör även för hypotetiska störningsscenarier och åtgärder mot elektromagnetiska hot, baserade på erfarenheter från berörda svenska myndigheter. Slutligen sammanfattar rapporten kort de bestämmelser som utvecklats för att främja elektromagnetisk säkerhet. Merparten av de åtgärder som studien identifierar är av förebyggande karaktär eller ingår som en del i ett strategiskt och mer övergripande arbete för att främja medvetenhet, samarbete och säkerhet. Utifrån de samlade resultaten föreslås ett antal områden för vidare studier.