Träningsvärde för alla! Live-Virtual-Constructive för effektiv luftstridsträning

Författare:

 • Sanna Aronsson
 • Henrik Artman
 • Mikael Mitchell
 • Robert Ramberg
 • Rogier Woltjer

Publiceringsdatum: 2020-01-30

Rapportnummer: FOI-R--4860--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Flygsystem- och rymdfrågor

Nyckelord:

 • Live Virtual Constructive träning (LVC-T)
 • luftstridsträning
 • flygträning
 • scenario design
 • träningsvärde

Sammanfattning

Denna rapport redogör för det forskningsprojekt som genomförs för att tillämpa och anpassa LVC, ett träningskoncept som integrerar verkliga flygfarkoster (Live), bemannade flygsimulatorer (Virtual) och artificiella (datorgenererade) agenter (Constructive), till en svensk kontext, i syfte att effektivisera träning och utvärdering av prestation och förmåga i framtida luftstridsträning. Projektet betonar vikten av att ett gott träningsvärde uppnås för både flygförare i flygfarkoster och för flygförare i bemannade simulatorer. Träningsvärde kan beskrivas som mervärdet (ökade färdigheter, erfarenheter och/eller kunskap) som flygförare i flygfarkoster och i bemannade simulatorer får av att delta i träning där verklig flygträning (L), simulerad flygträning (V) och artificiella agenter (C) ingår. För att undersöka LVC som träningskoncept och specifikt träningsvärde vid LVC-träning har under 2019 tre aktiviteter genomförts: (1) En litteraturöversikt över vetenskapliga studier och resultat om LVC och dess träningseffekt. Resultaten visar att forskning och utvärdering av LVC i huvudsak har fokuserat på tekniska aspekter som möjliggör LVC, snarare än på träningsvärde vid LVC-träning. Exempel på initiativ och forskning om träningsvärde existerar men är jämförelsevis mindre representerat i LVC-kontexten. En preliminär teoretisk ansats med pedagogiskt ramverk för LVC-träning föreslås. (2) Workshopar med flygförare för att (a) utforska träningsutmaningar som LVC kan avhjälpa och lösa, (b) träningsvärde vid LVC-träning samt (c) design av LVC-träningsscenarier. Resultat visar att design av träningsscenarier blir centralt för att säkerställa att både flygförare i flygfarkoster och i simulatorer får ett gott träningsvärde. Design av scenario inkluderar tilldelning av uppgifter till de olika entiteterna L, V och C att lösa i ett scenario. (3) Planering av en experimentell studie (White-Wizard-of-Oz) vid FLSC (Flygvapnets luftstridssimuleringscenter) där flygförare i simulatorer flyger ett scenario baserat på workshoparnas resultat, som har utformats för att undersöka träningsvärde för flygförare i Live och Virtual träningsmiljö.