Förstudie elektromagnetiska vapen, HPM-vapen

Författare:

  • Tomas Hurtig
  • Sten E Nyholm
  • Mattias Elfsberg

Publiceringsdatum: 2020-01-10

Rapportnummer: FOI-R--4887--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Vapen, skydd och säkerhet

Nyckelord:

  • HPM-vapen
  • mikrovågsvapen
  • forskningsplan
  • plattformsintegrering

Sammanfattning

Dagens och morgondagens vapen- och skyddssystem blir allt mer beroende av sensorer, datorer och elektroniska systemkomponenter för sin funktion. Dessutom är trådlös kommunikation mellan olika förbandsenheter och med ledningsstab viktig för en fullt ut fungerande taktisk och operativ förmåga. Teknologiområdet mikrovågsvapen, HPM (eng. High Power Microwave), som idag är under framväxt, behandlar teknologier för att generera elektromagnetiska pulser med hög toppeffekt som temporärt eller permanent kan försätta elektroniken i bestrålade objekt ur funktion. Denna förstudie ger en kort genomgång av de viktigaste komponenterna för att konstruera ett HPM-vapen, nämligen strålkälla, antenn och högspänningspulsaggregat. En sammanfattning av tidigare HPMvapenstudier samt en blick på omvärldsutvecklingen och möjliga internationella samarbetspartners ger tillsammans med en diskussion om möjliga verkansavstånd en bakgrund till ett framtaget förslag till forskningsplan för ett nytt HPM-vapenprojekt med inriktning mot hur taktiskt användbara HPM-vapen på några olika plattformar skulle kunna konstrueras.