The underwater soundscape in the port of Gothenburg and estimations of the underwater radiated noise from ships

Författare:

  • Emilia Lalander
  • Mikael Svedendahl
  • Robin Larsson Nordström
  • Mathias Andersson
  • Torbjörn Johansson

Publiceringsdatum: 2021-12-01

Rapportnummer: FOI-R--5156--SE

Sidor: 26

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Undervattensforskning

Nyckelord:

  • undervattensbuller
  • ljudmiljö i hamnar
  • URN
  • AIS

Sammanfattning

Undervattensbuller har under det senaste decenniet fått ökad uppmärksamhet p.g.a. dess möjliga påverkan på den marina miljön. I svenska vatten finns endast ett fåtal studier av undervattensljud i hamnmiljö och denna studie syftar till att öka kunskapen inom detta område, först genom att studera undervattensljud i ett specifikt område, och sedan genom att utveckla ett ramverk för automatiskt identifiering av fartygs utstrålade buller under vattnet (URN) från opportunistiska mätningar. I det första steget valdes tre positioner ut med olika typer av ljudmiljöer, belägna i och omkring Göteborgs hamn. En av de största älvarna i Sverige har sitt utflöde i hamnen, som också är ett viktigt område för många fiskarter. Samtidigt är det ett område med intensiv fartygstrafik och andra hamnaktiviteter. Resultaten visade att den uppmätta ljudnivån (SPL) beror främst på antalet fartygspassager samt avståndet till dem. Naturliga och andra identifierade antropogena ljudkällor bidrog till mindre del. Miljöparametrar, som bottentyp och topografi, och ljudhastighetsprofil påverkar SPL, men detta studerades inte då det föll utanför denna studies mål. Metoden som utvecklades under det andra steget använder data på fartygsrörelser och uppmätt ljudnivå från autonoma hydrofonsystem. Resultaten visade att metoden fungerar väl för att beräkna fartygens URN inom vissa frekvensband. Metoden behöver utvärderas ytterligare för att säkerställa dess funktion över den fulla bandbredden för typiska fartygs URN.