Svenskt värdlandsstöd: Kunskapsunderlag för civilt försvar med fokus på energi

Författare:

  • Beatrice Reichel
  • Daniel Jonsson

Publiceringsdatum: 2023-03-28

Rapportnummer: FOI-R--5441--SE

Sidor: 83

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • civilt försvar
  • totalförsvar
  • värdlandsstöd
  • Nato
  • logistik
  • energiförsörjning

Sammanfattning

Värdlandsstöd är det civila eller militära stöd som ges i fred, kriser och konflikter från ett värdland till andra länders eller organisationers militära förband som uppehåller sig, genomför insatser eller transporterar sig genom värdlandets territorium. Betydelsen av förmågan att leverera värdlandsstöd har inte minst aktualiserats av Sveriges Nato-ansökan. Värdlandsstöd omfattar bland annat tillhandahållandet av transport- och logistiktjänster, livsmedel, drivmedel, elförsörjning, sjukvård, elektroniska kommunikationer, reparations- och underhållstjänster, samt lokaler och byggnader. I rapporten ges en introduktion till vad värdlandsstöd är och hur konceptet relaterar till dels militär logistik, dels verksamheter inom det civila försvaret, med särskilt fokus på energiförsörjningen. Situationer och aspekter som kan behöva beaktas i värdlandsstödsplaneringen diskuteras, med fördjupning på sådana som kan påverka planeringen av energirelaterat värdlandsstöd. Detta illustreras bland annat i tre fiktiva typfall för värdlandsstöd, som syftar till att vidga föreställningen om vad värdlandsstöd kan innebära och vilka utmaningar som kan uppkomma, för främst det civila försvarets olika aktörer, inför genomförandet av faktisk planering.