Utländska investeringar och ägande i svensk hälso- och sjukvård - En studie om risker

Författare:

 • Michal Budryk
 • Alma Dahl
 • Helene Lackenbauer
 • Maria Refors Legge
 • Jens Lusua

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Rapportnummer: FOI-R--5448--SE

Sidor: 69

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Försvarsekonomi

Nyckelord:

 • hälso- och sjukvård
 • utländska investeringar
 • risk
 • direktinvestering
 • säkerhetshot
 • säkerhetsrisk

Sammanfattning

Den stora andelen av internationell handel i den globala ekonomin innebär att allt fler av samhällets sektorer blir föremål för kontroll av utländska aktörer. Detta gäller inte minst samhällsviktiga sektorer med påverkan på ett rikes säkerhet, såsom hälso- och sjukvårdssektorn. Därför väljer allt fler stater att införa system för granskning av utländska investeringar i känsliga sektorer. I denna studie kombineras fallstudier av utländskt ägande inom vården i tre svenska regioner med en rättsdogmatisk undersökning av relevanta lagar för att belysa potentiella hot och risker som utländska investeringar och ägande inom hälso- och sjukvården innebär för Sveriges säkerhet. I fallstudierna intervjuades representanter från regioner och företag inom hälso- och sjukvården i syfte att identifiera risker och hot förknippade med utländskt ägande i sektorn. I den juridiska delen analyseras hoten och riskerna utifrån gällande rätt. Författarna konstaterar att den största utmaningen är begränsad tillgång till pålitlig information om utländskt ägande samt begränsad medvetenhet om riskerna inom sektorn. Risken ökar inte nödvändigtvis med utländskt ägande utan snarare med privat ägande, eftersom det begränsar det allmännas insyn och kontroll. I övrigt är risker och hot med utländskt ägande inom hälso- och sjukvården icke-systematiska.