Hoten mot kulturarven – En analys av aktörsdrivna hot mot kulturarv i Sverige

Författare:

  • Anna Mcwilliams
  • Sofia Olsson

Publiceringsdatum: 2024-01-16

Rapportnummer: FOI-R--5490--SE

Sidor: 70

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • kulturarv
  • aktörsdrivna hot
  • hotbild
  • beredskapsplanering
  • kulturarvsförvaltning
  • Riksantikvarieämbetet

Sammanfattning

Rapporten redogör för den analys av hoten mot kulturarv som genomförts vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) under 2023. Analysen har utförts på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Bakgrunden är observationer av att kulturarv är utsatta vid väpnade konflikter internationellt och den återupptagna totalförsvarsplaneringen som innefattar beredskapsplanering för kulturarvssektorn. Rapporten är tänkt att vara ett stöd till planeringen för aktörer som har ansvar för förvaltning av kulturarv. Den syftar framför allt till att svara på frågeställningen: Vilka hot kan kulturarv som förvaltas i Sverige utsättas för? Resultatet av analysen är en bred beskrivning av aktörsdrivna hot mot kulturarv och visar på att dessa kan realiseras under fred och gråzon likväl som vid en väpnad konflikt. Den ger också vid handen att kulturarv kan vara hotat på fler sätt än fysisk förstörelse. Hoten beskrivs under fyra huvudkategorier: fysisk förstörelse, stöld, cyberhot och påverkan. Rapporten innefattar även en kontextuell beskrivning av vad kulturarvssektorn kan stå inför vid ett krig, liksom efter att en konflikt upphört. Genom att skapa en djupare och mer spridd förståelse för olika hot ökar medvetenheten och därmed minskar sårbarheten i händelse av att hoten faktiskt realiseras. Rapporten betonar också att effekten av realiserade hot kan skilja sig åt. För att analysen ska vara användbar gäller det att hela tiden utgå ifrån sin egen verksamhet i bedömningen av vilka hot som kan behöva bemötas, i vilken omfattning och på vilket sätt.