Psykisk stress i samband med internationella insatser En översiktlig beskrivning av problemområdet

Författare:

  • Ann Ödlund

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0044--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • psykisk stress
  • internationella insatser
  • debriefing
  • trauma
  • mental stress
  • peacekeeping missions
  • debriefing
  • trauma
  • Försvarsanalys

Sammanfattning

Soldater och annan personal i fredsfrämjande insatser riskerar att få psykiska skador under sin tjänst utomlands. Förhållanden som omfattar hot mot det egna eller gruppens liv eller säkerhet, andra människors lidande, tristess i kombination med ständig beredskap skapar miljöer som kräver planering och en beredskap. Genomtänkta motåtgärder hjälper personalen att hantera och bemästra olika situationer utan att få långvariga psykiska skador. I och med att Sverige är berett att bidraga med personal vid konflikter utomlands är det krävs kunskap och resurser för att hantera detta problemområde. Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen samt Statens Räddningsverk har ansvar för sin personal under intemationell tjänstgöring. I rapporten presenteras sammanfattningar av myndighetemas program (2000) för hantering av psykisk stress under intemationella insatser. En genomgång av dessa indelat i före, under och efter en insats visar på stora likheter mellan programmen. Skillnader mellan programmen som helhet eller hur dessa fungerar i praktiken har dock inte studerats.