Post-Mitch-utvärdering - SRV-insatser. Post-Mitch Evaluation - SRSA Operations

Författare:

 • Broberg Wulff Maria
 • Larsson Per

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0050--SE

Sidor: 36

Skriven på: Other

Nyckelord:

 • utvärdering
 • humanitär insats
 • katastrofinsats
 • Mitch
 • evaluation
 • humanitarian operation
 • relief operation
 • evaluación
 • ayuda humanitaria
 • operaciones de emergencia
 • 12

Sammanfattning

Orkanen Mitch drabbade delar av Centralarnerika i oktober-november 1998. Sverige har givit bistånd till katastrof- och återuppbyggnadsarbete. Biståndet har bl.a. inneburit installation av provisoriska broar och sambandsutrustning i det hårdast drabbade landet Honduras. Det är dessa hjälpinsatser som utvärderas i rapporten. De intervjuade företrädarna från mottagarna (Honduras vägverk och World Food Programme) säger sig vara mycket nöjda med de svenska insatserna. De svenska experterna har varit kompetenta och dessutom flexibla i förhållande Ull mottagamas önskemål. Det finns dock möjligheter att effektivisera processen kring denna typ av insatser. Räddningsverket skulle enligt utvärderingen kunna se över sin internationella insatsverksamhet vad gäller projektledning, utrustningens användbarhet samt ekonomisk redovisning och personalvård för längre uppdrag. Sida och Räddningsverket behöver tydliggöra den inbördes ansvarsfördelningen med avseende på avvägningar innan insatser beslutas, rutiner för gemensamma utvärderingar, avtalsskrivningar med mottagarland eller --organisationer bl.a. innefattande överlämning av utrustning m.m. Det är viktigt att Räddningsverket specificerar en nisch för sin internationella insatsverksamhet.